EN
  • Vše
  • Vývoj na zakázku a integrace
  • Krizové řízení
  • Bezpečnost

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

2020 – dosud | Laboratoř kybernetické bezpečnosti

Laboratoř kybernetické bezpečnosti
V souvislosti s rostoucím významem bezpečnostní problematiky jak v důsledku mezinárodní situace, tak v důsledku technologického rozvoje se projevuje potřeba zintenzivnění a zkvalitnění výuky a výzkumu s cílem zajistit potřebný počet kvalitních pracovních sil.

Existuje objektivní nutnost odborné přípravy vedoucích činitelů státní správy, územní samosprávy a organizací kritické infrastruktury – a to zejména v oblasti jejich koordinace v krizových situacích. Nová legislativa v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních dat s sebou nese nutné rozšíření počtu odborníků. Uvedené požadavky je možno naplnit zvýšením technické a obsahové úrovně výuky na vysokých školách i předchozích školních stupních, a také zavedením metod osvojení praktických dovedností a znalostí s využitím moderní výukové laboratoře.

Laboratoř, ve které bude možno modelovat události vyvolané útoky na informační infrastrukturu, se předpokládá využít nejen pro výuku v rámci standardní činnosti Fakulty logistiky a krizového řízení, ale i pro komerční aktivity směrem k podnikové sféře, vzniká na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2020 – dosud | Výzkumné projekty

Výzkumné projekty
V roce 2020 udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společnosti T-SOFT a.s. dotaci na výzkumný projekt s názvem “Real-time Building Evacuation Simulation & Training System for Airborne Hazards & Fire.“

T-SOFT tímto projektem navazuje na dlouholetou tradici řešení mezinárodních projektů týkajících se oblasti bezpečnosti a krizového řízení.

Projekt BEST přinese zlepšenou reakci na mimořádné situace v budovách. Bude vyvinut nový systém simulace v reálném čase, budou simulovány hrozby a následná evakuace a současně pohyb davu a šíření toxického plynu a ohně, záchrana osob a způsobená zranění. Bude vyvinut nový algoritmus CFD / FFD a prostředky pro modelování zranění a pohybu záchranářů se zahrnutím dynamických změn prostor v důsledku mimořádné situace. To vše bude propojeno prostřednictvím nového ontologického multimodelu interoperabilního s přístupem BIM (Building Information Management), který popisuje návrh a provoz budov. Bude zpracováno hodnocení jejich bezpečnosti, připravenosti na katastrofy a zajištěno interaktivní online školení zúčastněných osob.

Ústecký kraj

2015 – dosud | Kybernetické workshopy pro běžné uživatele

Kybernetická bezpečnost v kostce pro běžné uživatele IT

Pravidelné interaktivní kybernetické workshopy pro běžné uživatele probíhají například na Krajském úřadě Ústeckého kraje a jsou součástí systému vzdělávání úředníků. Profesionální lektoři vysvětlí uživatelům na příkladech útoků z poslední doby způsob šíření škodlivého softwaru (malwaru) a způsob ochrany proti těmto útokům, naučí absolventy workshopu, jak si správně zvolit bezpečné heslo, provedou je problematikou mobilních technologií. Uživatelům workshopu lektoři také ukáží, jak může vypadat útok s využitím sociálního inženýrství a jak se mu účelně bránit, a v neposlední řadě vysvětlí, jak se bezpečně chovat na sociálních sítích a jak se bránit nejmodernějším phishingovým útokům. Interaktivní kybernetický workshop se s ohledem na vývoj v oblasti kybernetických hrozeb neustále aktualizuje.

Institut pro veřejnou správu

2015 – dosud | Záznam prezentace

Záznam prezentace a přednášejícího v jednom videu

Nestihli jste přednášku? To už se Vám nestane, pokud přednášející použije pro záznam své prezentace aplikaci PreVid. Po spuštění záznamu si budete připadat, jako když se přednášky právě účastníte.

Hlavním cílem projektu v Institutu pro veřejnou správu Praha (IVS) byla modernizace vybavení školicích prostor a zavedení nových metod školení a vzdělávání na konferenčních akcích s možností pořizování synchronizovaných AV záznamů. Výstupy jsou pořízeny pomocí kamery Axis a naší aplikace PreVid, která synchronně zaznamená dění na počítači (např. prezentaci, ukázku) a samotného přednášejícího. Takto pořízené video je možné uveřejnit na webových stránkách, využít ho k propagaci nabízených služeb, k záznamu interní porady, vytvořit video o komerčním produktu atd. Řešení jsme dodali také jako mobilní sadu pro pořízení záznamu v terénu.

Ministerstvo vnitra ČR

2010-2014 | SKÁLA

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení – „SKÁLA“

Cílem výzkumného projektu č. VG20102014030 „SKÁLA“  byl vývoj a implementace informačně-expertního, komunálně orientovaného systému, který napomohl vyšší efektivitě při managementu rizik skalního řícení. Systém integruje nástroje sběru a přenosu dat s nástroji jejich rychlého zpracovávání a vyhodnocování. Zpracovávání zahrnuje automatizovanou analýzu a numerické modelování časových řad měřených veličin, na které navazuje tvorbou krizových scénářů a návrhů opatření. Výsledky jsou distribuovány na pracovníky krizového řízení nebo přímo na ohrožené občany.

Česká spořitelna, a.s.

2014 - 2017 | Podpora SODS

Podpora Security Operation Data Store

Předmětem dodávky bylo poskytnutí služeb aplikační podpory Security Operation Data Store ( SODS). V rámci více jak tříleté spolupráce jsme řešili provozní problémy SODS, odstraňovali její závady a poskytovali konzultace pracovníkům zákazníka při řešení provozních problémů. Zajišťovali jsme preventivní analýzu auditních dat – datamining, kde jsme vyhledávali potenciální bezpečnostní incidenty na základě dat z auditních logů a připravovali rutinní selecty a scénáře. Věnovali jsme se také analýze auditních dat při šetření bezpečnostních incidentů.

TW-Agro s.r.o.

2012 - dosud | eFarmář

Portál eFarmář – pořádek v pozemcích

Vývoj, implementace a podpora webové aplikace eFarmář. Portál je určen všem farmářům, kteří chtějí mít přehled v propachtovaných pozemcích od jiných subjektů a chtějí přehledně evidovat pachtovní smlouvy. Hlídá platby, umožňuje zobrazovat propachtované pozemky ze smlouvy v mapě, identifikovat sousední pozemky a filtrovat zobrazení dle nejrůznějších parametrů. Pracuje s mapovými podklady LPIS a katastrálními daty RUIAN.

Psychiatrická nemocnice Jihlava

2016 | Plán krizové připravenosti zdravotnického zařízení

Plán krizové připravenosti zdravotnického zařízení

Plán krizové připravenosti Psychiatrické nemocnice Jihlava je základním nástrojem k provádění plánovaných opatření vedoucích k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí nebo krizovou situací a činností vedoucí k odstranění bezprostředních následků způsobených mimořádnou událostí nebo krizovou situací.

Statutární město Chomutov

2016 | eGranty - správa gratnů a dotací

eGranty – správa grantů a dotací
Dodávka aplikace eGranty pro správu grantů poskytovaných městem. Pokrývá celý proces od příjmu žádosti od organizací a jednotlivců prostřednictvím webových stránek města, přes interní schvalování, zveřejňování výsledků, uzavření smluv až po poskytnutí dotace. Systém je integrován se spisovou službou města. Po jejím zavedení se zautomatizovaly procesy zpracování a zavedlo se on-line informování občanů o stavu žádostí. Aplikace eGranty se umístila na druhém místě v soutěži eGOVERNMENT.

LeasePlan Česká republika, s. r. o.

2015 | Optimalizační analýza IT

Optimalizační analýza IT
Zpracování optimalizační analýzy IT jsme provedli na základě pohovorů s vedením organizace, s běžnými uživateli a s pracovníky IT. Ke sběru informací jsme zapojili i techniku brainstormingu a jednoduchého dotazníku. Výsledkem byl celkový obraz stavu IT, na základě kterého jsme v souladu s obchodní strategií organizace stanovili strategický a taktický plán změn a rozvoje IT.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

2016 | Simulace krizových situací

Simulace krizových situací
Předmětem projektu bylo ověření připravenosti zaměstnanců Ministerstva práce a sociálních věcí na řešení vybraných krizových situací formou štábního cvičení. V rámci tohoto cvičení byly, za využití moderních technických prostředků a nástrojů, simulovány modelové situace, v podobě rozsáhlého dlouhodobého lokálního výpadku elektrické energie s následným vznikem požáru v budově ministerstva.

Ministerstvo kultury

2015 | Klíč k památkám
Ministerstvo kultury

Klíč k památkám

Klíč k památkám je věrnostní program a informační portál s mobilní aplikací určený návštěvníkům památek České republiky. Zakázku jsme zpracovávali pro Ministerstvo kultury. Systém nyní provozuje Národní památkový ústav. Klíč k památkám přináší návštěvníkům větší komfort při plánování jejich výletů po památkách a mohou čerpat výhody věrnostního programu. Projekt se snaží přilákat zahraniční návštěvníky prezentací památek v 6 jazykových mutacích.

Statutární město Chomutov

2008 | Systémová integrace a outsourcing IT
Statutární město Chomutov

Systémová integrace a outsourcing IT

V rámci projektu jsme integrovali řadu nekompatibilních aplikací a produktů do jednotného informačního sytému. Dosáhli jsme toho, že oprávnění uživatelé úřadu mají potřebné a kvalitní informace v době, kdy je potřebují. Zvýšila se tím produktivita práce. Dále bylo zavedeno systémové řešení bezpečnosti ICT s důrazem na zachování důvěrnosti, integrity, dostupnosti, odpovědnosti a spolehlivosti informací. Nyní zajišťujeme kompletní provoz informačního systému úřadu a pokračujeme v jeho optimalizaci.

Bezpečnost: Vstupní bezpečnostní audit, bezpečnostní politika IS a bezpečnostní dokumentace ISVS pro potřeby atestace. Zabezpečení dat a identit (čipové karty, HSM moduly, zabezpečení klíčů a systémových certifikátů).

Správa státních hmotných rezerv

1999 | ARGIS
Správa státních hmotných rezerv

ARGIS – IS pro plánování civilních zdrojů

Informační systém pro plánování civilních zdrojů Argis je v provozu již od roku 1999. Slouží k zabezpečení informační podpory plánovacích a rozhodovacích procesů orgánů krizového řízení. Využívají ho určené obce, orgány krajů (krajské úřady a HZS kraje) a ústřední správní úřady včetně Správy státních hmotných rezerv. Do aplikace mají přístup i podnikající fyzické a ekonomické subjekty. Od roku 2013 je Argis napojen na informační systém základních registrů. Systém je řešen v souladu se zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.

Bezpečnost: analýzy rizik, bezpečnostní politiky IS, bezpečnostní projekt a další bezpečnostní dokumentace ISVS pro potřeby atestace.

CERMAT

2007 | CERTIS
CERMAT

CERTIS – systém pro podporu státních maturit 

Informační systém CERTIS slouží k podpoře celostátních evaluačních projektů organizovaných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Informační systém umožňuje organizačně a technicky zajistit povinnosti vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb. (tzv. Školský zákon) a vyhlášky č. 177/2009 Sb. pro realizaci maturitní zkoušky a podporuje další evaluační projekty (např. jednotlivou zkoušku, pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou apod.).

Krajský úřad Karlovarského kraje

2013 | HERACLEUM
Krajský úřad Karlovarského kraje

HERACLEUM – IS pro omezení výskytu invazních rostlin

Cílem projektu „Omezování výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ je radikální omezení výskytu bolševníku velkolepého, křídlatek a netýkavky žláznaté v regionu. Pro zajištění informační podpory projektu po celou dobu jeho trvání byl vyvinut informační systém HERACLEUM. Systém podporuje všechny činnosti přípravné i realizační fáze projektu prostřednictvím svých čtyř základních modulů – interní a externí portál, mobilní pracoviště a mapová komponenta.

Ministerstvo zemědělství

2009 | eAGRI
Ministerstvo zemědělství

eAGRI – interní a veřejný portál Ministerstva zemědělství

Portál eAGRI představuje oficiální stránky Ministerstva zemědělství a jeho podřízených organizací, umístěné na eagri.cz. Portál eAGRI slouží jako informační zdroj pro veřejnost, ale poskytuje informace a datové zdroje i pro interní potřeby uživatelů resortu. Hlavním cílem portálu eAGRI bylo soustředit informační zdroje z celého resortu zemědělství na jedno místo a přitom zachovat decentralizovanou správu jednotlivých informačních oblastí.

Národní bezpečnostní úřad

2002 | IS pro zpracování prověrek
Národní bezpečnostní úřad

IS pro zpracování prověrek

IS pro podporu zpracování bezpečnostních prověrek osob a organizací podle zákona 412/2005 Sb. Systém pokrývá podporu celého procesu bezpečnostního řízení od přijetí žádosti o vydání osvědčení až po ukončení řízení. Součástí systému je evidence veškeré přijaté a odeslané korespondence vztahující se k bezpečnostnímu řízení, dokumenty vznikající v rámci řízení jsou vytvářeny dle předdefinovaných šablon přímo v systému. Systém podporuje sledování zákonných lhůt. Nedílnou součástí je archivace a následná skartace bezpečnostních spisů.

Univerzita Tomáše Bati

2010 | POSIM
Univerzita Tomáše Bati

POSIM – POvodňový SIMulátor

POvodňový SIMulátor slouží pro demonstraci a modelování stavů a dopadů vleklých povodní. Aplikace nabízí práci ve dvou základních režimech – aktuální stav a simulace. Program byl vytvořen pro Katedru logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro zajištění atraktivní a názorné výuky této problematiky.

Česká pošta, s.p.

2008 | Czech POINT zabezpečení
Česká pošta, s.p.

Czech POINT – zabezpečení přístupu do systému

Pro zabezpečení přístupu do systému Czech POINT byly vybrány hardwarové USB tokeny SafeNet iKey 4000. USB tokeny neboli bezpečné klíče spolu s obslužným softwarem poskytují systému možnost silné autentizace pomocí něčeho, co uživatel vlastní (token) a něčeho, co uživatel zná (PIN k tokenu), a tím zvyšují ochranu systému, který obsluhuje citlivé osobní údaje. I při velkém množství obcí a různorodosti jejich IT prostředí se vyskytlo minimum technických problémů a i ty byly úspěšně vyřešeny. Ověřování implementace probíhalo do konce února 2009 a bylo potvrzeno, že řešení splňuje vysoké nároky na něj kladené.

Ministerstvo zemědělství

2009 | Cross Compliance
Ministerstvo zemědělství

Cross Compliance – systém pro řízení vyplácených dotací zemědělcům

Cílem projektu Cross Compliance bylo vybudovat funkční systém, který by v jednom centralizovaném místě poskytoval Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu potřebné informace k rozhodnutí o výši vyplácené dotace. Celý projekt byl náročný na řízení a koordinaci všech prací. Na straně zákazníka se týkal 9 subjektů a na straně subdodavatelů 15 firem. Naše práce spočívala především v integrační činnosti (analýzy, návrhy řešení), následné koordinaci všech subdodavatelů a subjektů zákazníka. Zajišťovali jsme také dodávku HW a v neposlední řadě i vývoj nových částí systému

Budějovický Budvar, n.p.

2005 | Řídicí a dohledový systém
Budějovický Budvar, n.p.

MUZEUM BUDVAR – Řídicí a dohledový systém

Expozice muzea atraktivním způsobem doplňuje program exkurze po provozech pivovaru a návštěvníkům shrnuje celkový obraz o Budějovickém Budvaru, jeho historii a současnosti. Naše společnost navrhovala a dodávala technické zázemí, které zajišťuje veškeré efekty a zcela automatický provoz celé expozice. Jedná se o audiovizuální techniku (projektory, plazmové obrazovky, přehrávače), osvětlovací techniku, simulátory, automatické dveře, turniket a řídicí systém. Samostatnou součástí je bezpečnostní kamerový systém a zajištění dálkové správy.

Město Jelgava v regionu Zemgale v Lotyšské republice – Město Siauliai v regionu Siauliai v Litevské republice

2007 | RMIS
Město Jelgava v regionu Zemgale v Lotyšské republice

RMIS – IS kontroly a řízení rizik měst Jelgava a Siauliai

Hlavním cílem této přeshraniční spolupráce bylo vybudování společné komplexní, efektivní a plně interoperabilní platformy pro podporu krizového řízení mezi sousedními městy Lotyšské a Litevské republiky. Podstatou celého projektu byla optimalizace funkčnosti systému krizového řízení za pomoci technických nástrojů a prostředků, které byly integrovány do společného řídicího centra v obou městech. Jednoznačně nejnáročnějším aspektem celého projektu byla výrazná rozdílnost právního, kulturního, ale i jazykového prostředí a jejich následná společná harmonizace tak, aby si všichni zainteresovaní rozuměli, a to jak terminologicky – odborně, tak i lingvisticky.

Magistrát hl. m. Prahy

2014 | Cvičení Blackout 2014
Magistrát hl. m. Prahy

Cvičení Blackout 2014

V únoru 2014 Magistrát hlavního města Prahy ověřoval připravenost metropole na případný výpadek elektrické energie. Jednalo se o štábní cvičení, při kterém T-SOFT úspěšně zajišťoval vizualizaci následků a především řešení simulovaného blackoutu. V rámci celého cvičení bylo využito několik softwarových nástrojů, prostřednictvím kterých měli všichni členové krizového štábu hl. m. Prahy vždy k dispozici potřebné informace o aktuální situaci. Nedílnou součástí celého cvičení byly rovněž specializované webové stránky, které přestavovaly jediný autorizovaný zdroj informací z průběhu cvičení směrem k veřejnosti a zástupcům médií.

Univerzita Tomáše Bati

2013 | Simulační krizová učebna
Univerzita Tomáše Bati

Simulační krizová učebna

Fakulta logistiky a krizového řízení má k dispozici dvě moderní, vzájemně propojené výukové pracoviště. Studenti zde pracují se specializovaným programovým vybavením pro podporu řízení a řešení krizového řízení a ochrany dat a informačních systémů. Učebny jsou rovněž vybaveny potřebnou multimediální technikou a dalšími odbornými zařízeními. Součástí kompletní dodávky je i zajištění praktické podpory výuky a výcviku.

Bezpečnost: analýza rizik a bezpečnostní politika IS.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

2007 | SPREAD
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

SPREAD – výzkumný projekt

Výzkumný projekt 1H-PK2/35 „Ověření modelu šíření a účinků ohrožujících událostí“, pracovně označovaný jako SPREAD, měl za cíl ověřit model šíření prachových částic, resp. aerosolů, jako nosičů toxických, radioaktivních či biologických informací.

Fakultní nemocnice Brno

2013 | DUP
Fakultní nemocnice Brno

DUP – Dispečink urgentních příjmů

Systém řídí každodenní provoz nemocnice na vstupu. Pomáhá organizovat příjem všech typů pacientů a organizuje konziliární službu zdravotnického zařízení jak u pacientů na lůžku, tak u pacientů při příjmu. Časová úspora při svolávání týmů je cca 15 minut pro jednoho pacienta. V případě hromadného příjmu pacientů při velkých neštěstích v regionu nebo při nutnosti evakuace nemocnice dispečer přepíná systém DUP do krizového režimu.

Zdravotní záchranná služba Brno, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

2014 | Avízo
Zdravotní záchranná služba Brno, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Avízo – datová komunikace dispečinku ZZS s nemocnicemi

Datové propojení operačního dispečinku ZZS JMK a nemocnic umožní přípravu na příjem pacienta ještě před jeho příjezdem do nemocnice. Datová věta představuje strukturovanou informaci o typu postižení a aktuálním stavu pacienta. Velmi účinně odstraňuje „příjmové vakuum“ přednemocniční neodkladné péče a časné nemocniční neodkladné péče. Příjem pacienta je tedy efektivní a plně pod kontrolou.

Tento projekt je financován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím operačního programu Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 v rámci projektu s názvem: „Sdílené služby v rámci Projektu Bezpečný region – Zdravotnictví, č. projektu: OPPS SR-ČR evid. č. 375, kód ITMS 22420320016.

Zdravotní záchranná služba Brno, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Plzeňský kraj

2009 | OBNOVA
Plzeňský kraj

OBNOVA – pomáhá při obnově území postiženého pohromou

Aplikace Obnova je provozována Odborem bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Plzeňského kraje a je určena k hromadnému centralizovanému sběru informací, včetně následné sumarizace dat o zjištěných škodách na majetku, sloužícím k zabezpečení základních funkcí postiženého území, s cílem podání žádosti o státní pomoc.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

2006 | RESPO
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

RESPO – Zodolnění měst před plošným výpadkem elektrické energie

Projekt RESPO byl zaměřen na zvýšení odolnosti distribuční soustavy proti důsledkům dlouhodobého výpadku přenosové soustavy České republiky s cílem zvýšení bezpečnosti obyvatel. Na dvou vybraných lokalitách byly ověřeny nové principy zajištění elektroenergetické bezpečnosti při ochraně obyvatel a ekonomiky před hrozbou výpadku elektrické energie (tzv. blackout). Úspěšné provedení simulovaného výpadku ukázalo možnosti postupného zodolňování městských aglomerací vůči této hrozbě.

T-SOFT a.s. – T-SOFT Alfa

1999 | e-NTEGRIS
T-SOFT a.s. - T-SOFT Alfa

e-NTEGRIS – firemní informační systém

e-NTEGRIS je modulární systém podporující procesy probíhající ve firmě. Je vytvořený jako webová aplikace přístupná v rámci intranetu. Systém je průběžně rozvíjen a plně pokrývá požadavky. Je propojen s účetním systémem T-SOFT a bankovními aplikacemi. e-NTEGRIS je jedním z pilířů pro zajištění vysoké úrovně a kvality námi dodávaných produktů a služeb.

ČEPRO, a.s.

2006 | MARS
ČEPRO, a.s.

MARS – objednávkový systém

MARS byl centralizovaným objednávkovým systémem využívaným interními uživateli a zákazníky. Objednávky se zabezpečeně zadávaly v režimu 24×7.

Systém dle stanovených pravidel objednávky automaticky (nebo ručně) uvolňoval k realizaci ve skladech a předával data dále do vnitropodnikových systémů ČEPRO, a.s. a do systému výdeje zboží. Řidiči používali čipové karty pro zabezpečený a automatizovaný odběr PHM.

Bezpečnost: vstupní bezpečnostní audit, analýza rizik a bezpečnostní politika IS.

Burza cenných papírů Praha, a.s.

2009 | Bezpečnost ISMS
Burza cenných papírů Praha, a.s.

Komplexní řešení bezpečnosti ISMS

V rámci projektu zavádění systému řízení bezpečnosti informací (ISMS – Information Security Management System) byly provedeny všechny analytické a dokumentační práce, které vyžadovala norma ČSN ISO/IEC 27001 a které tvoří cyklus neustálého zlepšování (PDCA).  V úvodní fázi byla provedena analýza aktuálního stavu informační bezpečnosti a posouzena shoda s požadavky normy. V dalších krocích byly realizovány všechny nezbytné procesní a dokumentační výstupy požadované normou – vymezení hranic ISMS, analýza rizik, bezpečnostní politika IS, Prohlášení o aplikovatelnosti, Plán zvládání rizik a bezpečnostní projekt. Následně byla vytvořena další bezpečnostní dokumentace zahrnující plány kontinuity, příručky pro uživatele a správce, plány auditů apod. Celý projekt se týkal nejen vlastní burzy, ale zahrnoval také všechny její dceřiné společnosti.

ČEPS, a.s

2011 | Analýza rizik KI
ČEPS, a.s

Analýza rizik prvků kritické infrastruktury

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., které definuje způsob zpracování Plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury, mj. požaduje provést identifikaci možných ohrožení funkce prvku kritické infrastruktury. Tento požadavek naplňovalo provedení analýzy rizik pro důležitá aktiva přenosové soustavy zahrnující vedení, elektrické stanice i dispečinky. Pro jednoduchost a přehlednost byla vybrána metodika provedení analýzy s využitím nástroje RISKAN, který byl vyvinut firmou T-SOFT. V souladu s požadavky právních předpisů se provádí každé 2 roky revize této analýzy.

E.ON Distribuce, a.s.

2012 | Analýza rizik KI
E.ON Distribuce, a.s.

Analýza rizik prvků kritické infrastruktury

Zpracování analýzy rizik pro potřeby Plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury.

Ministerstvo kultury

2008 | Bezpečnostní analýzy IS
Ministerstvo kultury

Bezpečnostní analýzy IS

Analytické práce v podobě vstupního bezpečnostního auditu a analýzy rizik.

Národní knihovna České republiky

2008 | Bezpečnostní analýzy IS
Národní knihovna České republiky

Bezpečnostní analýzy IS

Analytické práce v podobě vstupního bezpečnostního auditu a analýzy rizik.

TERoristický EXpert

2016 | TERoristický EXpert
TEREX

TEREX – TERoristický Expert

Okamžité vyhodnocení dopadů úniku nebezpečných chemických a otravných látek nebo výskytu nástražného výbušného systému. Databáze nebezpečných látek, včetně charakteristik, popisu, zásad první pomoci, způsobu dekontaminace apod.

OPTIBOOK

2016 | OPTIBOOK
OPTIBOOK

OPTIBOOK – výuka čtení pro začínající čtenáře nebo postižené děti

Slouží zejména začínajícím čtenářům, kteří mají problém se zrakem a potřebují si čtený text přizpůsobit. Kromě samotného čtení lze text také poslouchat ze zvukové nahrávky a zároveň číst.

Institut pro veřejnou správu

2015 – dosud | Záznam prezentace

Záznam prezentace a přednášejícího v jednom videu

Nestihli jste přednášku? To už se Vám nestane, pokud přednášející použije pro záznam své prezentace aplikaci PreVid. Po spuštění záznamu si budete připadat, jako když se přednášky právě účastníte.

Hlavním cílem projektu v Institutu pro veřejnou správu Praha (IVS) byla modernizace vybavení školicích prostor a zavedení nových metod školení a vzdělávání na konferenčních akcích s možností pořizování synchronizovaných AV záznamů. Výstupy jsou pořízeny pomocí kamery Axis a naší aplikace PreVid, která synchronně zaznamená dění na počítači (např. prezentaci, ukázku) a samotného přednášejícího. Takto pořízené video je možné uveřejnit na webových stránkách, využít ho k propagaci nabízených služeb, k záznamu interní porady, vytvořit video o komerčním produktu atd. Řešení jsme dodali také jako mobilní sadu pro pořízení záznamu v terénu.

TW-Agro s.r.o.

2012 - dosud | eFarmář

Portál eFarmář – pořádek v pozemcích

Vývoj, implementace a podpora webové aplikace eFarmář. Portál je určen všem farmářům, kteří chtějí mít přehled v propachtovaných pozemcích od jiných subjektů a chtějí přehledně evidovat pachtovní smlouvy. Hlídá platby, umožňuje zobrazovat propachtované pozemky ze smlouvy v mapě, identifikovat sousední pozemky a filtrovat zobrazení dle nejrůznějších parametrů. Pracuje s mapovými podklady LPIS a katastrálními daty RUIAN.

Statutární město Chomutov

2016 | eGranty - správa gratnů a dotací

eGranty – správa grantů a dotací
Dodávka aplikace eGranty pro správu grantů poskytovaných městem. Pokrývá celý proces od příjmu žádosti od organizací a jednotlivců prostřednictvím webových stránek města, přes interní schvalování, zveřejňování výsledků, uzavření smluv až po poskytnutí dotace. Systém je integrován se spisovou službou města. Po jejím zavedení se zautomatizovaly procesy zpracování a zavedlo se on-line informování občanů o stavu žádostí. Aplikace eGranty se umístila na druhém místě v soutěži eGOVERNMENT.

LeasePlan Česká republika, s. r. o.

2015 | Optimalizační analýza IT

Optimalizační analýza IT
Zpracování optimalizační analýzy IT jsme provedli na základě pohovorů s vedením organizace, s běžnými uživateli a s pracovníky IT. Ke sběru informací jsme zapojili i techniku brainstormingu a jednoduchého dotazníku. Výsledkem byl celkový obraz stavu IT, na základě kterého jsme v souladu s obchodní strategií organizace stanovili strategický a taktický plán změn a rozvoje IT.

Ministerstvo kultury

2015 | Klíč k památkám
Ministerstvo kultury

Klíč k památkám

Klíč k památkám je věrnostní program a informační portál s mobilní aplikací určený návštěvníkům památek České republiky. Zakázku jsme zpracovávali pro Ministerstvo kultury. Systém nyní provozuje Národní památkový ústav. Klíč k památkám přináší návštěvníkům větší komfort při plánování jejich výletů po památkách a mohou čerpat výhody věrnostního programu. Projekt se snaží přilákat zahraniční návštěvníky prezentací památek v 6 jazykových mutacích.

Statutární město Chomutov

2008 | Systémová integrace a outsourcing IT
Statutární město Chomutov

Systémová integrace a outsourcing IT

V rámci projektu jsme integrovali řadu nekompatibilních aplikací a produktů do jednotného informačního sytému. Dosáhli jsme toho, že oprávnění uživatelé úřadu mají potřebné a kvalitní informace v době, kdy je potřebují. Zvýšila se tím produktivita práce. Dále bylo zavedeno systémové řešení bezpečnosti ICT s důrazem na zachování důvěrnosti, integrity, dostupnosti, odpovědnosti a spolehlivosti informací. Nyní zajišťujeme kompletní provoz informačního systému úřadu a pokračujeme v jeho optimalizaci.

Bezpečnost: Vstupní bezpečnostní audit, bezpečnostní politika IS a bezpečnostní dokumentace ISVS pro potřeby atestace. Zabezpečení dat a identit (čipové karty, HSM moduly, zabezpečení klíčů a systémových certifikátů).

Správa státních hmotných rezerv

1999 | ARGIS
Správa státních hmotných rezerv

ARGIS – IS pro plánování civilních zdrojů

Informační systém pro plánování civilních zdrojů Argis je v provozu již od roku 1999. Slouží k zabezpečení informační podpory plánovacích a rozhodovacích procesů orgánů krizového řízení. Využívají ho určené obce, orgány krajů (krajské úřady a HZS kraje) a ústřední správní úřady včetně Správy státních hmotných rezerv. Do aplikace mají přístup i podnikající fyzické a ekonomické subjekty. Od roku 2013 je Argis napojen na informační systém základních registrů. Systém je řešen v souladu se zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.

Bezpečnost: analýzy rizik, bezpečnostní politiky IS, bezpečnostní projekt a další bezpečnostní dokumentace ISVS pro potřeby atestace.

CERMAT

2007 | CERTIS
CERMAT

CERTIS – systém pro podporu státních maturit 

Informační systém CERTIS slouží k podpoře celostátních evaluačních projektů organizovaných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Informační systém umožňuje organizačně a technicky zajistit povinnosti vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb. (tzv. Školský zákon) a vyhlášky č. 177/2009 Sb. pro realizaci maturitní zkoušky a podporuje další evaluační projekty (např. jednotlivou zkoušku, pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou apod.).

Krajský úřad Karlovarského kraje

2013 | HERACLEUM
Krajský úřad Karlovarského kraje

HERACLEUM – IS pro omezení výskytu invazních rostlin

Cílem projektu „Omezování výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ je radikální omezení výskytu bolševníku velkolepého, křídlatek a netýkavky žláznaté v regionu. Pro zajištění informační podpory projektu po celou dobu jeho trvání byl vyvinut informační systém HERACLEUM. Systém podporuje všechny činnosti přípravné i realizační fáze projektu prostřednictvím svých čtyř základních modulů – interní a externí portál, mobilní pracoviště a mapová komponenta.

Ministerstvo zemědělství

2009 | eAGRI
Ministerstvo zemědělství

eAGRI – interní a veřejný portál Ministerstva zemědělství

Portál eAGRI představuje oficiální stránky Ministerstva zemědělství a jeho podřízených organizací, umístěné na eagri.cz. Portál eAGRI slouží jako informační zdroj pro veřejnost, ale poskytuje informace a datové zdroje i pro interní potřeby uživatelů resortu. Hlavním cílem portálu eAGRI bylo soustředit informační zdroje z celého resortu zemědělství na jedno místo a přitom zachovat decentralizovanou správu jednotlivých informačních oblastí.

Ministerstvo zemědělství

2009 | Cross Compliance
Ministerstvo zemědělství

Cross Compliance – systém pro řízení vyplácených dotací zemědělcům

Cílem projektu Cross Compliance bylo vybudovat funkční systém, který by v jednom centralizovaném místě poskytoval Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu potřebné informace k rozhodnutí o výši vyplácené dotace. Celý projekt byl náročný na řízení a koordinaci všech prací. Na straně zákazníka se týkal 9 subjektů a na straně subdodavatelů 15 firem. Naše práce spočívala především v integrační činnosti (analýzy, návrhy řešení), následné koordinaci všech subdodavatelů a subjektů zákazníka. Zajišťovali jsme také dodávku HW a v neposlední řadě i vývoj nových částí systému

Budějovický Budvar, n.p.

2005 | Řídicí a dohledový systém
Budějovický Budvar, n.p.

MUZEUM BUDVAR – Řídicí a dohledový systém

Expozice muzea atraktivním způsobem doplňuje program exkurze po provozech pivovaru a návštěvníkům shrnuje celkový obraz o Budějovickém Budvaru, jeho historii a současnosti. Naše společnost navrhovala a dodávala technické zázemí, které zajišťuje veškeré efekty a zcela automatický provoz celé expozice. Jedná se o audiovizuální techniku (projektory, plazmové obrazovky, přehrávače), osvětlovací techniku, simulátory, automatické dveře, turniket a řídicí systém. Samostatnou součástí je bezpečnostní kamerový systém a zajištění dálkové správy.

Magistrát hl. m. Prahy

2014 | Cvičení Blackout 2014
Magistrát hl. m. Prahy

Cvičení Blackout 2014

V únoru 2014 Magistrát hlavního města Prahy ověřoval připravenost metropole na případný výpadek elektrické energie. Jednalo se o štábní cvičení, při kterém T-SOFT úspěšně zajišťoval vizualizaci následků a především řešení simulovaného blackoutu. V rámci celého cvičení bylo využito několik softwarových nástrojů, prostřednictvím kterých měli všichni členové krizového štábu hl. m. Prahy vždy k dispozici potřebné informace o aktuální situaci. Nedílnou součástí celého cvičení byly rovněž specializované webové stránky, které přestavovaly jediný autorizovaný zdroj informací z průběhu cvičení směrem k veřejnosti a zástupcům médií.

Fakultní nemocnice Brno

2013 | DUP
Fakultní nemocnice Brno

DUP – Dispečink urgentních příjmů

Systém řídí každodenní provoz nemocnice na vstupu. Pomáhá organizovat příjem všech typů pacientů a organizuje konziliární službu zdravotnického zařízení jak u pacientů na lůžku, tak u pacientů při příjmu. Časová úspora při svolávání týmů je cca 15 minut pro jednoho pacienta. V případě hromadného příjmu pacientů při velkých neštěstích v regionu nebo při nutnosti evakuace nemocnice dispečer přepíná systém DUP do krizového režimu.

Zdravotní záchranná služba Brno, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

2014 | Avízo
Zdravotní záchranná služba Brno, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Avízo – datová komunikace dispečinku ZZS s nemocnicemi

Datové propojení operačního dispečinku ZZS JMK a nemocnic umožní přípravu na příjem pacienta ještě před jeho příjezdem do nemocnice. Datová věta představuje strukturovanou informaci o typu postižení a aktuálním stavu pacienta. Velmi účinně odstraňuje „příjmové vakuum“ přednemocniční neodkladné péče a časné nemocniční neodkladné péče. Příjem pacienta je tedy efektivní a plně pod kontrolou.

Tento projekt je financován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím operačního programu Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 v rámci projektu s názvem: „Sdílené služby v rámci Projektu Bezpečný region – Zdravotnictví, č. projektu: OPPS SR-ČR evid. č. 375, kód ITMS 22420320016.

Zdravotní záchranná služba Brno, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

T-SOFT a.s. – T-SOFT Alfa

1999 | e-NTEGRIS
T-SOFT a.s. - T-SOFT Alfa

e-NTEGRIS – firemní informační systém

e-NTEGRIS je modulární systém podporující procesy probíhající ve firmě. Je vytvořený jako webová aplikace přístupná v rámci intranetu. Systém je průběžně rozvíjen a plně pokrývá požadavky. Je propojen s účetním systémem T-SOFT a bankovními aplikacemi. e-NTEGRIS je jedním z pilířů pro zajištění vysoké úrovně a kvality námi dodávaných produktů a služeb.

ČEPRO, a.s.

2006 | MARS
ČEPRO, a.s.

MARS – objednávkový systém

MARS byl centralizovaným objednávkovým systémem využívaným interními uživateli a zákazníky. Objednávky se zabezpečeně zadávaly v režimu 24×7.

Systém dle stanovených pravidel objednávky automaticky (nebo ručně) uvolňoval k realizaci ve skladech a předával data dále do vnitropodnikových systémů ČEPRO, a.s. a do systému výdeje zboží. Řidiči používali čipové karty pro zabezpečený a automatizovaný odběr PHM.

Bezpečnost: vstupní bezpečnostní audit, analýza rizik a bezpečnostní politika IS.

OPTIBOOK

2016 | OPTIBOOK
OPTIBOOK

OPTIBOOK – výuka čtení pro začínající čtenáře nebo postižené děti

Slouží zejména začínajícím čtenářům, kteří mají problém se zrakem a potřebují si čtený text přizpůsobit. Kromě samotného čtení lze text také poslouchat ze zvukové nahrávky a zároveň číst.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

2020 – dosud | Laboratoř kybernetické bezpečnosti

Laboratoř kybernetické bezpečnosti
V souvislosti s rostoucím významem bezpečnostní problematiky jak v důsledku mezinárodní situace, tak v důsledku technologického rozvoje se projevuje potřeba zintenzivnění a zkvalitnění výuky a výzkumu s cílem zajistit potřebný počet kvalitních pracovních sil.

Existuje objektivní nutnost odborné přípravy vedoucích činitelů státní správy, územní samosprávy a organizací kritické infrastruktury – a to zejména v oblasti jejich koordinace v krizových situacích. Nová legislativa v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních dat s sebou nese nutné rozšíření počtu odborníků. Uvedené požadavky je možno naplnit zvýšením technické a obsahové úrovně výuky na vysokých školách i předchozích školních stupních, a také zavedením metod osvojení praktických dovedností a znalostí s využitím moderní výukové laboratoře.

Laboratoř, ve které bude možno modelovat události vyvolané útoky na informační infrastrukturu, se předpokládá využít nejen pro výuku v rámci standardní činnosti Fakulty logistiky a krizového řízení, ale i pro komerční aktivity směrem k podnikové sféře, vzniká na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2020 – dosud | Výzkumné projekty

Výzkumné projekty
V roce 2020 udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společnosti T-SOFT a.s. dotaci na výzkumný projekt s názvem “Real-time Building Evacuation Simulation & Training System for Airborne Hazards & Fire.“

T-SOFT tímto projektem navazuje na dlouholetou tradici řešení mezinárodních projektů týkajících se oblasti bezpečnosti a krizového řízení.

Projekt BEST přinese zlepšenou reakci na mimořádné situace v budovách. Bude vyvinut nový systém simulace v reálném čase, budou simulovány hrozby a následná evakuace a současně pohyb davu a šíření toxického plynu a ohně, záchrana osob a způsobená zranění. Bude vyvinut nový algoritmus CFD / FFD a prostředky pro modelování zranění a pohybu záchranářů se zahrnutím dynamických změn prostor v důsledku mimořádné situace. To vše bude propojeno prostřednictvím nového ontologického multimodelu interoperabilního s přístupem BIM (Building Information Management), který popisuje návrh a provoz budov. Bude zpracováno hodnocení jejich bezpečnosti, připravenosti na katastrofy a zajištěno interaktivní online školení zúčastněných osob.

Ministerstvo vnitra ČR

2010-2014 | SKÁLA

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení – „SKÁLA“

Cílem výzkumného projektu č. VG20102014030 „SKÁLA“  byl vývoj a implementace informačně-expertního, komunálně orientovaného systému, který napomohl vyšší efektivitě při managementu rizik skalního řícení. Systém integruje nástroje sběru a přenosu dat s nástroji jejich rychlého zpracovávání a vyhodnocování. Zpracovávání zahrnuje automatizovanou analýzu a numerické modelování časových řad měřených veličin, na které navazuje tvorbou krizových scénářů a návrhů opatření. Výsledky jsou distribuovány na pracovníky krizového řízení nebo přímo na ohrožené občany.

Psychiatrická nemocnice Jihlava

2016 | Plán krizové připravenosti zdravotnického zařízení

Plán krizové připravenosti zdravotnického zařízení

Plán krizové připravenosti Psychiatrické nemocnice Jihlava je základním nástrojem k provádění plánovaných opatření vedoucích k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí nebo krizovou situací a činností vedoucí k odstranění bezprostředních následků způsobených mimořádnou událostí nebo krizovou situací.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

2016 | Simulace krizových situací

Simulace krizových situací
Předmětem projektu bylo ověření připravenosti zaměstnanců Ministerstva práce a sociálních věcí na řešení vybraných krizových situací formou štábního cvičení. V rámci tohoto cvičení byly, za využití moderních technických prostředků a nástrojů, simulovány modelové situace, v podobě rozsáhlého dlouhodobého lokálního výpadku elektrické energie s následným vznikem požáru v budově ministerstva.

Správa státních hmotných rezerv

1999 | ARGIS
Správa státních hmotných rezerv

ARGIS – IS pro plánování civilních zdrojů

Informační systém pro plánování civilních zdrojů Argis je v provozu již od roku 1999. Slouží k zabezpečení informační podpory plánovacích a rozhodovacích procesů orgánů krizového řízení. Využívají ho určené obce, orgány krajů (krajské úřady a HZS kraje) a ústřední správní úřady včetně Správy státních hmotných rezerv. Do aplikace mají přístup i podnikající fyzické a ekonomické subjekty. Od roku 2013 je Argis napojen na informační systém základních registrů. Systém je řešen v souladu se zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.

Bezpečnost: analýzy rizik, bezpečnostní politiky IS, bezpečnostní projekt a další bezpečnostní dokumentace ISVS pro potřeby atestace.

Univerzita Tomáše Bati

2010 | POSIM
Univerzita Tomáše Bati

POSIM – POvodňový SIMulátor

POvodňový SIMulátor slouží pro demonstraci a modelování stavů a dopadů vleklých povodní. Aplikace nabízí práci ve dvou základních režimech – aktuální stav a simulace. Program byl vytvořen pro Katedru logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro zajištění atraktivní a názorné výuky této problematiky.

Město Jelgava v regionu Zemgale v Lotyšské republice – Město Siauliai v regionu Siauliai v Litevské republice

2007 | RMIS
Město Jelgava v regionu Zemgale v Lotyšské republice

RMIS – IS kontroly a řízení rizik měst Jelgava a Siauliai

Hlavním cílem této přeshraniční spolupráce bylo vybudování společné komplexní, efektivní a plně interoperabilní platformy pro podporu krizového řízení mezi sousedními městy Lotyšské a Litevské republiky. Podstatou celého projektu byla optimalizace funkčnosti systému krizového řízení za pomoci technických nástrojů a prostředků, které byly integrovány do společného řídicího centra v obou městech. Jednoznačně nejnáročnějším aspektem celého projektu byla výrazná rozdílnost právního, kulturního, ale i jazykového prostředí a jejich následná společná harmonizace tak, aby si všichni zainteresovaní rozuměli, a to jak terminologicky – odborně, tak i lingvisticky.

Magistrát hl. m. Prahy

2014 | Cvičení Blackout 2014
Magistrát hl. m. Prahy

Cvičení Blackout 2014

V únoru 2014 Magistrát hlavního města Prahy ověřoval připravenost metropole na případný výpadek elektrické energie. Jednalo se o štábní cvičení, při kterém T-SOFT úspěšně zajišťoval vizualizaci následků a především řešení simulovaného blackoutu. V rámci celého cvičení bylo využito několik softwarových nástrojů, prostřednictvím kterých měli všichni členové krizového štábu hl. m. Prahy vždy k dispozici potřebné informace o aktuální situaci. Nedílnou součástí celého cvičení byly rovněž specializované webové stránky, které přestavovaly jediný autorizovaný zdroj informací z průběhu cvičení směrem k veřejnosti a zástupcům médií.

Univerzita Tomáše Bati

2013 | Simulační krizová učebna
Univerzita Tomáše Bati

Simulační krizová učebna

Fakulta logistiky a krizového řízení má k dispozici dvě moderní, vzájemně propojené výukové pracoviště. Studenti zde pracují se specializovaným programovým vybavením pro podporu řízení a řešení krizového řízení a ochrany dat a informačních systémů. Učebny jsou rovněž vybaveny potřebnou multimediální technikou a dalšími odbornými zařízeními. Součástí kompletní dodávky je i zajištění praktické podpory výuky a výcviku.

Bezpečnost: analýza rizik a bezpečnostní politika IS.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

2007 | SPREAD
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

SPREAD – výzkumný projekt

Výzkumný projekt 1H-PK2/35 „Ověření modelu šíření a účinků ohrožujících událostí“, pracovně označovaný jako SPREAD, měl za cíl ověřit model šíření prachových částic, resp. aerosolů, jako nosičů toxických, radioaktivních či biologických informací.

Plzeňský kraj

2009 | OBNOVA
Plzeňský kraj

OBNOVA – pomáhá při obnově území postiženého pohromou

Aplikace Obnova je provozována Odborem bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Plzeňského kraje a je určena k hromadnému centralizovanému sběru informací, včetně následné sumarizace dat o zjištěných škodách na majetku, sloužícím k zabezpečení základních funkcí postiženého území, s cílem podání žádosti o státní pomoc.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

2006 | RESPO
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

RESPO – Zodolnění měst před plošným výpadkem elektrické energie

Projekt RESPO byl zaměřen na zvýšení odolnosti distribuční soustavy proti důsledkům dlouhodobého výpadku přenosové soustavy České republiky s cílem zvýšení bezpečnosti obyvatel. Na dvou vybraných lokalitách byly ověřeny nové principy zajištění elektroenergetické bezpečnosti při ochraně obyvatel a ekonomiky před hrozbou výpadku elektrické energie (tzv. blackout). Úspěšné provedení simulovaného výpadku ukázalo možnosti postupného zodolňování městských aglomerací vůči této hrozbě.

TERoristický EXpert

2016 | TERoristický EXpert
TEREX

TEREX – TERoristický Expert

Okamžité vyhodnocení dopadů úniku nebezpečných chemických a otravných látek nebo výskytu nástražného výbušného systému. Databáze nebezpečných látek, včetně charakteristik, popisu, zásad první pomoci, způsobu dekontaminace apod.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

2020 – dosud | Laboratoř kybernetické bezpečnosti

Laboratoř kybernetické bezpečnosti
V souvislosti s rostoucím významem bezpečnostní problematiky jak v důsledku mezinárodní situace, tak v důsledku technologického rozvoje se projevuje potřeba zintenzivnění a zkvalitnění výuky a výzkumu s cílem zajistit potřebný počet kvalitních pracovních sil.

Existuje objektivní nutnost odborné přípravy vedoucích činitelů státní správy, územní samosprávy a organizací kritické infrastruktury – a to zejména v oblasti jejich koordinace v krizových situacích. Nová legislativa v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních dat s sebou nese nutné rozšíření počtu odborníků. Uvedené požadavky je možno naplnit zvýšením technické a obsahové úrovně výuky na vysokých školách i předchozích školních stupních, a také zavedením metod osvojení praktických dovedností a znalostí s využitím moderní výukové laboratoře.

Laboratoř, ve které bude možno modelovat události vyvolané útoky na informační infrastrukturu, se předpokládá využít nejen pro výuku v rámci standardní činnosti Fakulty logistiky a krizového řízení, ale i pro komerční aktivity směrem k podnikové sféře, vzniká na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2020 – dosud | Výzkumné projekty

Výzkumné projekty
V roce 2020 udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společnosti T-SOFT a.s. dotaci na výzkumný projekt s názvem “Real-time Building Evacuation Simulation & Training System for Airborne Hazards & Fire.“

T-SOFT tímto projektem navazuje na dlouholetou tradici řešení mezinárodních projektů týkajících se oblasti bezpečnosti a krizového řízení.

Projekt BEST přinese zlepšenou reakci na mimořádné situace v budovách. Bude vyvinut nový systém simulace v reálném čase, budou simulovány hrozby a následná evakuace a současně pohyb davu a šíření toxického plynu a ohně, záchrana osob a způsobená zranění. Bude vyvinut nový algoritmus CFD / FFD a prostředky pro modelování zranění a pohybu záchranářů se zahrnutím dynamických změn prostor v důsledku mimořádné situace. To vše bude propojeno prostřednictvím nového ontologického multimodelu interoperabilního s přístupem BIM (Building Information Management), který popisuje návrh a provoz budov. Bude zpracováno hodnocení jejich bezpečnosti, připravenosti na katastrofy a zajištěno interaktivní online školení zúčastněných osob.

Ústecký kraj

2015 – dosud | Kybernetické workshopy pro běžné uživatele

Kybernetická bezpečnost v kostce pro běžné uživatele IT

Pravidelné interaktivní kybernetické workshopy pro běžné uživatele probíhají například na Krajském úřadě Ústeckého kraje a jsou součástí systému vzdělávání úředníků. Profesionální lektoři vysvětlí uživatelům na příkladech útoků z poslední doby způsob šíření škodlivého softwaru (malwaru) a způsob ochrany proti těmto útokům, naučí absolventy workshopu, jak si správně zvolit bezpečné heslo, provedou je problematikou mobilních technologií. Uživatelům workshopu lektoři také ukáží, jak může vypadat útok s využitím sociálního inženýrství a jak se mu účelně bránit, a v neposlední řadě vysvětlí, jak se bezpečně chovat na sociálních sítích a jak se bránit nejmodernějším phishingovým útokům. Interaktivní kybernetický workshop se s ohledem na vývoj v oblasti kybernetických hrozeb neustále aktualizuje.

Česká spořitelna, a.s.

2014 - 2017 | Podpora SODS

Podpora Security Operation Data Store

Předmětem dodávky bylo poskytnutí služeb aplikační podpory Security Operation Data Store ( SODS). V rámci více jak tříleté spolupráce jsme řešili provozní problémy SODS, odstraňovali její závady a poskytovali konzultace pracovníkům zákazníka při řešení provozních problémů. Zajišťovali jsme preventivní analýzu auditních dat – datamining, kde jsme vyhledávali potenciální bezpečnostní incidenty na základě dat z auditních logů a připravovali rutinní selecty a scénáře. Věnovali jsme se také analýze auditních dat při šetření bezpečnostních incidentů.

Statutární město Chomutov

2008 | Systémová integrace a outsourcing IT
Statutární město Chomutov

Systémová integrace a outsourcing IT

V rámci projektu jsme integrovali řadu nekompatibilních aplikací a produktů do jednotného informačního sytému. Dosáhli jsme toho, že oprávnění uživatelé úřadu mají potřebné a kvalitní informace v době, kdy je potřebují. Zvýšila se tím produktivita práce. Dále bylo zavedeno systémové řešení bezpečnosti ICT s důrazem na zachování důvěrnosti, integrity, dostupnosti, odpovědnosti a spolehlivosti informací. Nyní zajišťujeme kompletní provoz informačního systému úřadu a pokračujeme v jeho optimalizaci.

Bezpečnost: Vstupní bezpečnostní audit, bezpečnostní politika IS a bezpečnostní dokumentace ISVS pro potřeby atestace. Zabezpečení dat a identit (čipové karty, HSM moduly, zabezpečení klíčů a systémových certifikátů).

Správa státních hmotných rezerv

1999 | ARGIS
Správa státních hmotných rezerv

ARGIS – IS pro plánování civilních zdrojů

Informační systém pro plánování civilních zdrojů Argis je v provozu již od roku 1999. Slouží k zabezpečení informační podpory plánovacích a rozhodovacích procesů orgánů krizového řízení. Využívají ho určené obce, orgány krajů (krajské úřady a HZS kraje) a ústřední správní úřady včetně Správy státních hmotných rezerv. Do aplikace mají přístup i podnikající fyzické a ekonomické subjekty. Od roku 2013 je Argis napojen na informační systém základních registrů. Systém je řešen v souladu se zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.

Bezpečnost: analýzy rizik, bezpečnostní politiky IS, bezpečnostní projekt a další bezpečnostní dokumentace ISVS pro potřeby atestace.

Česká pošta, s.p.

2008 | Czech POINT zabezpečení
Česká pošta, s.p.

Czech POINT – zabezpečení přístupu do systému

Pro zabezpečení přístupu do systému Czech POINT byly vybrány hardwarové USB tokeny SafeNet iKey 4000. USB tokeny neboli bezpečné klíče spolu s obslužným softwarem poskytují systému možnost silné autentizace pomocí něčeho, co uživatel vlastní (token) a něčeho, co uživatel zná (PIN k tokenu), a tím zvyšují ochranu systému, který obsluhuje citlivé osobní údaje. I při velkém množství obcí a různorodosti jejich IT prostředí se vyskytlo minimum technických problémů a i ty byly úspěšně vyřešeny. Ověřování implementace probíhalo do konce února 2009 a bylo potvrzeno, že řešení splňuje vysoké nároky na něj kladené.

ČEPRO, a.s.

2006 | MARS
ČEPRO, a.s.

MARS – objednávkový systém

MARS byl centralizovaným objednávkovým systémem využívaným interními uživateli a zákazníky. Objednávky se zabezpečeně zadávaly v režimu 24×7.

Systém dle stanovených pravidel objednávky automaticky (nebo ručně) uvolňoval k realizaci ve skladech a předával data dále do vnitropodnikových systémů ČEPRO, a.s. a do systému výdeje zboží. Řidiči používali čipové karty pro zabezpečený a automatizovaný odběr PHM.

Bezpečnost: vstupní bezpečnostní audit, analýza rizik a bezpečnostní politika IS.

Burza cenných papírů Praha, a.s.

2009 | Bezpečnost ISMS
Burza cenných papírů Praha, a.s.

Komplexní řešení bezpečnosti ISMS

V rámci projektu zavádění systému řízení bezpečnosti informací (ISMS – Information Security Management System) byly provedeny všechny analytické a dokumentační práce, které vyžadovala norma ČSN ISO/IEC 27001 a které tvoří cyklus neustálého zlepšování (PDCA).  V úvodní fázi byla provedena analýza aktuálního stavu informační bezpečnosti a posouzena shoda s požadavky normy. V dalších krocích byly realizovány všechny nezbytné procesní a dokumentační výstupy požadované normou – vymezení hranic ISMS, analýza rizik, bezpečnostní politika IS, Prohlášení o aplikovatelnosti, Plán zvládání rizik a bezpečnostní projekt. Následně byla vytvořena další bezpečnostní dokumentace zahrnující plány kontinuity, příručky pro uživatele a správce, plány auditů apod. Celý projekt se týkal nejen vlastní burzy, ale zahrnoval také všechny její dceřiné společnosti.

ČEPS, a.s

2011 | Analýza rizik KI
ČEPS, a.s

Analýza rizik prvků kritické infrastruktury

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., které definuje způsob zpracování Plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury, mj. požaduje provést identifikaci možných ohrožení funkce prvku kritické infrastruktury. Tento požadavek naplňovalo provedení analýzy rizik pro důležitá aktiva přenosové soustavy zahrnující vedení, elektrické stanice i dispečinky. Pro jednoduchost a přehlednost byla vybrána metodika provedení analýzy s využitím nástroje RISKAN, který byl vyvinut firmou T-SOFT. V souladu s požadavky právních předpisů se provádí každé 2 roky revize této analýzy.

E.ON Distribuce, a.s.

2012 | Analýza rizik KI
E.ON Distribuce, a.s.

Analýza rizik prvků kritické infrastruktury

Zpracování analýzy rizik pro potřeby Plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury.

Ministerstvo kultury

2008 | Bezpečnostní analýzy IS
Ministerstvo kultury

Bezpečnostní analýzy IS

Analytické práce v podobě vstupního bezpečnostního auditu a analýzy rizik.

Národní knihovna České republiky

2008 | Bezpečnostní analýzy IS
Národní knihovna České republiky

Bezpečnostní analýzy IS

Analytické práce v podobě vstupního bezpečnostního auditu a analýzy rizik.