OBNOVA – pomáhá při obnově území postiženého pohromou

Aplikace Obnova je provozována Odborem bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Plzeňského kraje a je určena k hromadnému centralizovanému sběru informací, včetně následné sumarizace dat o zjištěných škodách na majetku, sloužícím k zabezpečení základních funkcí postiženého území, s cílem podání žádosti o státní pomoc.

Libovolná použití našeho řešení dle Vašich požadavků

Aplikaci je vhodné nasadit všude tam, kde lze předpokládat plošné škody na majetku a potřebu zabezpečit fungování postiženého území. Vyčíslování škod a vyrozumění zúčastněných osob pomáhá zrychlit proces obnovy zasažené oblasti. Systém zpřehledňuje a zefektivňuje financování z rozpočtu ČR za účelem zajištění základních funkcí území.

Nasazení aplikace Obnova pro potřeby Plzeňského kraje

Aplikace Obnova je provozována Odborem bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Plzeňského kraje a je určena k hromadnému centralizovanému sběru informací včetně následné sumarizace dat o zjištěných škodách na majetku sloužícím k zabezpečení základních funkcí postiženého území.

Výchozí stav

Dojde-li k narušení základních funkcí území v důsledku působení živelní nebo jiné pohromy, která je mimořádnou událostí a na jejímž základě byl vyhlášen krizový stav, může stát poskytnout krajům, obcím, dalším právnickým či fyzickým osobám pomoc na obnovu majetku, sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území.
Státní pomoc lze poskytnout až do výše nákladů, jež je nezbytné vynaložit na obnovu majetku poškozeného mimořádnou událostí nebo na pořízení nového majetku, který bude plnit tutéž základní funkci jako majetek zničený, a to v souladu s postupy a principy obsaženými v následujících právních předpisech:

  • Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých zákonů, v platném znění.
  • Vyhláška Ministerstva financí č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu, v platném znění.

Cíl

Hlavním cílem vytvoření a následného nasazení aplikace Obnova pro potřeby Plzeňského kraje bylo zjednodušení, zpřesnění a především zrychlení procesů, nezbytných k zajištění sběru strukturovaných dat o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku, postiženého mimořádnou událostí, sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území s cílem podání žádosti o státní pomoc.

Řešení – specifikace aplikace Obnova

Obnova představuje webovou aplikaci, která pomáhá efektivně řešit problematiku obnovy území postiženého živelní nebo jinou pohromou. Využívá moderních technologií k centralizovanému sběru a následné automatické sumarizaci a selektování zjištěných škod a ztrát na celém postiženém území. S pomocí aplikace je možné jednotně, centrálně, přehledně a především rychle a jednoduše získávat velké množství strukturovaných dat ze všech postižených lokalit a od všech postižených subjektů. Na základě těchto údajů lze pak následně z celkového přehledu generovat požadavky ve formě standardizovaných výstupů (tabulkových přehledů) pro poskytnutí státní pomoci, nezbytné pro vlastní obnovu zničeného majetku.

Přínosy aplikace Obnova

  • Usnadnění a urychlení sběru dat o postiženém majetku pro stanovení odhadu škod.
  • Možnost neustálého sdílení aktuálních informací přímo z postiženého území.
  • Rychlá a jednoduchá tvorba přehledů škod.
  • Podpora přímé komunikace s postiženými subjekty.

Uživatelé aplikace Obnova

  • Aplikace Obnova je primárně určena pro potřeby celého Plzeňského kraje. Jednotlivými uživateli jsou:
  • Krajský úřad Plzeňského kraje (uživatel nejvyšší úrovně a zároveň správce aplikace),
  • obecní úřady na území Plzeňského kraje (uživatelé jednotlivých úrovní dle svěřené působnosti),
  • organizace na území Plzeňského kraje (uživatelé nejnižší úrovně).

Využití aplikace Obnova

Krajský úřad Plzeňského kraje používá aplikaci Obnova pro stanovení odhadu škod, došlo-li k narušení základních funkcí území v důsledku živelní nebo jiné pohromy, která je mimořádnou událostí a na jejímž základě byl vyhlášen „stav nebezpečí“ nebo „nouzový stav. Zároveň se však tato aplikace může použít i pro stanovení odhadu škod, při kterých nebyl na území Plzeňského kraje vyhlášen žádný krizový stav.
Plzeňský kraj využívá aplikaci Obnova od roku 2009.

Kontaktujte nás!