DUP – Dispečink urgentních příjmů

Systém řídí každodenní provoz nemocnice na vstupu. Pomáhá organizovat příjem všech typů pacientů a organizuje konziliární službu zdravotnického zařízení jak u pacientů na lůžku, tak u pacientů při příjmu. Časová úspora při svolávání týmů je cca 15 minut pro jednoho pacienta. V případě hromadného příjmu pacientů při velkých neštěstích v regionu nebo při nutnosti evakuace nemocnice dispečer přepíná systém DUP do krizového režimu.

Libovolná použití našeho řešení dle Vašich požadavků

Aplikaci je možné využít ke zvýšení efektivity jakéhokoliv pracoviště, kde je potřeba rychlé a účelné svolávání personálu vzhledem k nastalé situaci a potřebě jednotlivých odborností. Systém umožňuje okamžitou notifikaci pracovníků s možností zpětné vazby a redundance na základě nastavených preferencí.

Zavedení DUP do Fakultní nemocnice Brno

Dispečink urgentních příjmů (DUP) řídí každodenní provoz nemocnice na vstupu, tzn. pomáhá organizovat příjem všech typů pacientů a organizuje konziliární službu zdravotnického zařízení jak u pacientů na lůžku, tak u pacientů při příjmu.

Výchozí stav

Oddělení urgentního příjmu (OUP) funguje od 5. prosince 2008. Jedná se o nově vybudovanou část Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) s lůžkovou kapacitou. Předchozí urgentní příjem KARIM byl koncipován jako dvoulůžkový. S nově vznikajícím traumacentrem však vyvstala potřeba zajistit ve FN Brno kapacitně dostatečně dimenzovanou příjmovou část plně podpořenou informačním systémem pro svolávání traumatýmů a konziliářů, evidenci a sdílení lůžkových kapacit, pokrytí úloh traumatologického plánu, evakuačního plánu a dalších podpůrných funkcí.

Řešení

Součástí OUP je dispečink, který slouží v běžném provozu pro svolávání traumatýmů a konziliářů. Svolávání týmů probíhá formou SMS zpráv a automatizované hlasové komunikace. Díky tomuto systému se během několika vteřin dozví celý traumatým nebo jiná specifikovaná cílová skupina odborníků (složená z různých odborností z různých klinik celé FN Brno – Bohunice) o avízovaném příjmu na OUP.
Díky tomu je zajištěno, že celý tým očekává příjem pacienta na OUP a je tak s pacientem od počátku jeho pobytu na tomto oddělení. Účastní se celé vyšetřovací a diagnostické procedury a má k dispozici veškeré informace jak od záchranné služby, tak z výsledků vyšetření. To má pozitivní dopad na souhru celého týmu OUP, jeho vzájemnou informovanost a péči o pacienta.
Při mimořádných událostech typu hromadného příjmu pacientů nebo evakuace plní OUP klíčovou funkci. K plnění této funkce OUP samozřejmě pomáhají i další odborníci a zaměstnanci FN Brno, a to v rámci svých povinností přesně podle předem stanovených pravidel popsaných v Traumatologickém plánu FN Brno a Evakuačním plánu FN Brno. V případě hromadného příjmu pacientů při hromadných neštěstích v regionu, nebo při nutnosti evakuace nemocnice dispečer přepíná systém DUP do krizového režimu. Pomáhá tak řídit celonemocniční provoz, aby se s touto mimořádnou udál

Cvičení

OUP se aktivně účastní pravidelných nácviků hromadných příjmů pacientů z různých příčin, nebo nácviku dalších krizových scénářů, jako je příjem kontaminovaných pacientů, nebo evakua-ce FN Brno. Cvičení se ve většině případů účastní i další útvary FN Brno dle konkrétního scénáře. Na průběhu cvičení se podílí často i jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje. Na organizaci a zajištění průběhu jednotlivých cvičení se zásadní měrou podílí Odbor bezpečnosti a krizového řízení. Součástí tohoto odboru je i nově vzniklé Koordinační středisko medicíny katastrof (MEKA) s celostátní působností a podléhá pod něj i Traumateam České republiky, jehož členy je většina personálu OUP.
Více o provozu OUP na: www.fnbrno.cz/oddeleni-urgentniho-prijmu/k1527 

Postup implementace

Zavedení systému do prostředí fakultní nemocnice Bohunice bylo postupné – od urgentního příjmu po běžný provoz na jednotlivých klinikách a odděleních. Finálně, na základě zkušeností uživatelů s DUP, byl implementován mód krizového provozu. Dodavatel zajistil přípravu a prvotní nastavení systému a ve spolupráci s nemocnicí připravil potřebné struktury, svolávací logiku a služby.

Hlavní body postupu zavedení DUP do prostředí FN Brno:

  • Instalace a příprava prostředí DUP – služba je zajišťována formou outsourcingu v hostingovém centru.
  • Nastavení rozhodovací logiky pro běžný provoz a prvotní naplnění daty bylo provedeno v součinnosti s nemocnicí (organizační a logická struktura svolávání, kontakty).
  • Podklady pro tvorbu oběžníku a informování zaměstnanců nemocnice o změnách svolávání – v součinnosti s nemocnicí byl připraven a ředitelem nemocnice vydán oběžník.
  • Školení uživatelů bylo zajištěno v součinnosti s nemocnicí přímo v prostorách nemocnice pro dispečery urgentního příjmu, sestry, lékaře a pracovnice sekretariátu klinik pro zadávání služeb.
  • Zkušební provoz ověřil funkčnost systému a umožnil provést vylepšení, která vyplynula z provozu a připomínek uživatelů.
  • Zahájen ostrý provoz.

 

Kontaktujte nás!