T-SOFT a jeho historie

T-SOFT a.s. je od roku 1991 IT společností s prioritním zaměřením na speciální informační systémy, integraci a bezpečnost. K našim nejcennějším znalostem a zkušenostem patří schopnost vytvářet a implementovat systémy i celostátního rozsahu ve velice krátkých termínech. Našimi zákazníky jsou veřejná správa, banky, velké podniky i mezinárodní instituce. Jsme ale dostatečně flexibilní, takže dokážeme efektivně realizovat i relativně malé zakázky a projekty.

Hlavní specializací firmy T-SOFT a.s. jsou:

 • Vývoj na zakázku
 • Projekty a realizace IS, včetně analýz a optimalizace
 • Systémová integrace
 • Systémy pro krizové řízení
 • Bezpečnost

Jádro firmy tvoří lidé spolupracující již řadu let na tvorbě velkých softwarových celků. V současnosti máme přes 40 zaměstnanců, převážně vývojových pracovníků a projektových manažerů s odborným zaměřením a bohatou praxí v oblastech vývoje software, krizového řízení, bezpečnosti a systémové integrace. Toto odborné zázemí umožnuje realizovat i velmi speciální a nestandardní zakázky i celostátního rozsahu kvalitně a v krátkých termínech.
V roce 2010 firma založila NADACI T-SOFT ETERNITY, jejímž účelem je podporovat projekty zaměřené na vytváření kvalitativně nových vzdělávacích, komunikačních a kulturních výstupů založených na mezioborovém přístupu, synergii a netradiční spolupráci.

2023

Zahájili jsme výzkumný projekt Digitálního archivu pro bezpečnostní složky. Zahájili jsme výzkumný projekt integrace a reimplementace systému SSHR.

2022

Zahájili jsme projekt technologického upgradu systému Národního bezpečnostního úřadu.

2021

Vstupujeme do další rozvojové etapy se systémem DMS. Na bázi metodiky zátěžových testů realizujeme velký test v rámci velké státní instituce. Výzkumný projekt BEST vstupuje do integrační fáze.

2020

Aplikujeme metodiku zátěžových testů společně s business continuity na velké organizace. Startujeme mezinárodní výzkumný projekt pro simulaci evakuace budov a tunelů s využitím spolupracujících modelů.

2019

Vyvíjíme revoluční metodu modelování architektury pro zátěžové testy.

2018

V roce 2018 jsme realizovali studii laboratoře kybernetické bezpečnosti UTB a projekt optimalizační analýzy Jánských lázní.
Již 20 let jsme dodavateli IS ARGIS!

2017

Hlavními projekty tohoto roku jsou projekt modernizace informačního systému krizového řízení Hlavního města Prahy, bezpečnostní projekt města Kladno a projekt IS vládní agentury.

2016

K významným projektům tohoto roku patří optimalizační analýza informačního systému pro přední leasingovou společnost LeasePlan.

2015

V roce 2015 jsme pro Ministerstvo kultury a Národní památkový ústav realizovali projekt Klíč k památkám. Dále jsme byli integrátorem projektu bezpečnostního monitoringu pro zákazníka v jihovýchodní Asii.

2014

V roce 2014 jsme se podíleli na cvičení BLACKOUT 2014, které pořádal Magistrát hlavního města Prahy, k ověření připravenosti metropole na plošný výpadek elektrické energie. Dále se nám podařilo zrealizovat projekt datového propojení mezi zdravotní záchrannou službou a nemocnicemi v Brně. Pro Magistrát města Chomutov jsme implementovali portálové řešení a manažerský IS.

2013

V roce 2013 jsme vytvořili specializovaný systém Heracleum, který pomáhá v likvidaci bolševníku a dalších invazivních rostlin v Karlovarském kraji.

2012

V roce 2012 jsme implementovali v nemocnici v Karlových Varech první instalaci systému Dispečink urgentních příjmů (DUP), pro řízení nemocnice na vstupu.

2011

V roce 2011 proběhlo začlenění do portálu a komunikačního prostředí MZe informačního systému Národních dotací, implementace elektronického podání v rámci Portálu farmáře, vytvoření nástroje aktivního řízení a kontroly vytížení a odezvy aplikací atd.

2010

1. ledna 2010 byla založena Nadace T-SOFT ETERNITY.

Od roku 2010 bylo realizováno mnoho dílčích projektů, směřujících k rozšiřování a vytváření aplikací v rámci portálu eAGRI. Během let 2010 a 2011 probíhalo mnoho rozvojových činností v rámci systému DMS a v roce 2011 bylo realizováno mimo jiné i propojení se základním registrem MZe – LPIS (registr půdy).

2009

1. června 2009 se společnost T-SOFT spol. s r. o. změnila na akciovou společnost.

V roce 2009 se k nejvýznamnějším projektům přidal systém krizového řízení Slovenské republiky a krizový systém Lotyšské republiky. V oblasti systémové integrace se dařilo budovat a rozvíjet rozsáhlé projekty Ministerstva zemědělství, a to zejména v oblasti zajištění dotací z EU v rámci systému Cross-Compliance, na kterých se pracovalo v následujících dvou letech. V oblasti školství jsme v rámci státních maturit uvedli do provozu systém CERTIS.

2004

Od roku 2004 jsme se podíleli na výzkumném projektu 1H-PK2/35 „Ověření modelu šíření a účinku ohrožujících událostí“ (SPREAD), který měl za cíl ověřit model šíření prachových částic, resp. aerosolu, jako nosičů toxických, radioaktivních či biologických informací.

Taktéž jsme se podíleli na řešení výzkumného projektu 2A-1TP1/065 podpořeného z programu MPO „Trvalá prosperita“, v rámci kterého byl realizován pilotní projekt ochrany proti blackoutu RESPO.

Ještě před vstupem do Evropské unie se T-SOFT začal angažovat v mezinárodních aktivitách, zaměřených na krizové řízení a ochranu kritické infrastruktury. Společně s mezinárodním konsorciem se podařilo realizovat v 6. rámcovém programu 1ST projekt informační podpory krizového řízení MEDSI.

2000

Od roku 2000 se T-SOFT profiluje v oblasti velkých integračních projektů a vývoje informačních systémů na zakázku. Mezi tyto projekty lze jednoznačně počítat IS NBÚ, který svým charakterem patří mezi nejcitlivější informační systémy z hlediska bezpečnosti informací.

1998

V roce 1998 byl pro Správu státních hmotných rezerv (SSHR) vyvinut systém ARGIS, nástroj pro informační podporu orgánů krizového řízení na všech úrovních veřejné správy. V roce 1999, v souvislosti s problémem Y2K, vznikl pro zabezpečení kontinuity přechodu státní infrastruktury na rok 2000 systém MONIS.

1994

Zadavatelem dalšího projektu PRAMIS (Pražský monitorovací a informační systém) byl v roce 1994 Magistrát hl. m. Prahy. Cílem bylo zlepšení životního prostředí v Praze propojením existujících zdrojů informací o životním prostředí do informačního systému.

V polovině devadesátých let společnost T-SOFT do svého portfolia zařadila služby a produkty spojené se systémovým řešením bezpečnosti informačních systémů, od analýzy rizik a vypracování bezpečnostní politiky podle norem a platné legislativy až po realizaci jednotlivých bezpečnostních prvků, včetně zabezpečení pomocí čipových karet. Společnost T-SOFT byla vždy velmi silná ve vývoji speciálních systémů na zakázku, zejména pak tzv. systémů kritického nasazení (mission-critical).

1993

V roce 1993 T-SOFT vyvinul a realizoval rozsáhlý projekt NORED, jehož cílem bylo vybudování havarijně-ekologického centra v Severočeském regionu. Softwarové řešení bylo založeno na systému MAPPER společnosti UNISYS a doplněno vazbou na švédský modelovací systém Indic Airviro.

1991

Společnost T-SOFT a.s., dříve s.r.o., byla založena v roce 1991. Základ společnosti tvořilo patnáct vývojových pracovníků IT divize tehdejšího Výzkumného ústavu Tesla VÚST A. S. Popova v Praze. Na začátku své existence společnost současně spoluzakládala českou pobočku americké společnosti UNISYS.

Základními pilíři obchodu se staly společné zakázky se společností UNISYS pro CSA a bankovní domy (systém SWIFT). Hlavní rozvoj společnosti pak začal se zakázkami pro Český Telecom, Armádu ČR a Ministerstvo financí. Řadu let byl T-SOFT generálním dodavatelem Hlavního úřadu civilní ochrany České republiky, kde vytvořil stabilní systémový základ informačního systému krizového řízení.

Certifikáty T-SOFT

Společnost usiluje o stabilní místo na tuzemském i zahraničním trhu s předpoklady pro další postupný rozvoj. Pro podporu tohoto cíle má společnost T-SOFT a.s. vybudován Integrovaný Manažerský Systém (IMS) dle mezinárodních standardů ISO 9001 (systém managementu kvality) a ISO/IEC 27001 (systém řízení bezpečnosti informací).

DESET ZÁKLADNÍCH ZÁSAD COMPLIANCE

Výchozí sjednocující politika – Politika SŘ

IMS pro společnost T-SOFT a.s. certifikovala společnost SGS.

Normy a standardy

 

ISO 9001

Systematickým řízením kvality v souladu s požadavky ISO 9001 trvale zlepšujeme obchodní výsledky společnosti.

ISO 9001:2015 v pdf

 

ISO 27001

Systémem managementu bezpečnosti informací prokazujeme zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací pro společnost i zákazníky.

ISO 27001:2022 v pdf

 

 

ISO 27017

Systémem managementu bezpečnosti informací prokazujeme zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací pro společnost i zákazníky v oblasti implementace cloudových služeb.

ISO 27017:2017 v pdf

 

 

ISO 10006

Projektování, výzkum a vývoj software, dodávky školení, servis, systémová integrace a outsourcing v oblasti informačních systémů, krizové řízení a bezpečnost.

ISO 10006:2017 v pdf

ISO 22398

Softwarový nástroj – služba (architektura, moduly a workflow) PRACTIS chráněný užitným vzorem č. 29133 a metodika jeho užití byl posouzen a shledán jako vhodný elektronický nástroj pro přípravu, řízení a vyhodnocování zátěžových testů organizace v souladu s požadavky normy ISO 22938:2013.

ISO 22398 v pdf

 

 

 

ISO 37001

Systémy protikorupčního managementu.

Vývoj a implementace speciálních informačních systémů, jejich integrace a bezpečnost,

ISO 37001 v pdf

 

 

 

 

Ochrana utajovaných informací

Ochrana utajovaných informací dle zákona č. 412/2005: naše společnost je držitelem Osvědčení podnikatele (osvědčení 002578 vydáno NBÚ dne 13. 8. 2020), které jí umožňuje přístup k utajovaným informacím nejvýše stupně utajení ”Tajné”.

V současné době jsou naši vybraní zaměstnanci držiteli Osvědčení fyzické osoby stupně „Tajné“.

Osvědčení NBÚ TAJNÉ v pdf

 

Ostatní certifikace firemní

 • Microsoft Certified Partner – Microsoft Partner Network, Silver kompetence: Silver Devices and Deployment, Silver Data Platform, Silver Application Development
 • Microsoft Certified Provider
 • Oracle Partner Program – Oracle partner network – gold level
 • LogManager – autorizovaný partner

Ostatní certifikace personální

 • Microsoft Certified Professional
 • Microsoft Certified Technology Specialist
 • Microsoft Certified Systems Administrator

Partneři T-SOFT

T-SOFT, jako systémový integrátor, využívá v budovaných systémech vždy ty produkty, které jsou pro daného zákazníka nejvhodnější.

Zde je uveden výčet partnerů, se kterými jsme v minulosti spolupracovali. Přehled zahrnuje jak standardní dodavatele technologií a velké zahraniční korporace, tak společnosti zhruba stejného zaměření a velikosti jako je T-SOFT, se kterými jsme vytvořili řadu zajímavých řešení.

Lze říci, že jsme otevřeni ke spolupráci s každým, kdo je zvyklý spolupracovat na otevřené a korektní bázi, sdílí s námi stejné hodnoty a je pro něj prioritní spokojenost zákazníka. Je výhodou, má-li partner certifikaci ISO 9001:

 

Členství T-SOFT

AFCEA  Armed Forces Communications & Electronics Association
AVO  Asociace výzkumných organizací
CZAEE  Česká společnost pro ekonomiku energetiky
ČAKM  Česká asociace krizových managerů
ČSSI  Česká společnost pro systémovou integraci
 First Innovation park
ČNV ONK  Český národní výbor pro omezování následků katastrof
 Prague Business Club
INCEL  Společnost inovačního centra elektroniky
ICT UNIE  Sdružení pro informační technologie a telekomunikace
NSMC  Network Security Monitoring Cluster
TIEMS  The International Emergency Managers Society