HERACLEUM – IS pro omezení výskytu invazních rostlin

Cílem projektu „Omezování výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ je radikální omezení výskytu bolševníku velkolepého, křídlatek a netýkavky žláznaté v regionu. Pro zajištění informační podpory projektu po celou dobu jeho trvání byl vyvinut informační systém HERACLEUM. Systém podporuje všechny činnosti přípravné i realizační fáze projektu prostřednictvím svých čtyř základních modulů – interní a externí portál, mobilní pracoviště a mapová komponenta.

Libovolná použití tohoto řešení dle Vašich požadavků

Aplikaci je možné využít k mapování jakýchkoliv objektů v terénu, zasažených oblastí a k vytváření přehledných výstupů usnadňujících rozhodování. Zrychluje práci a sběr dat na libovolném geografickém místě díky promítání zvolených informací přes mapový podklad s použitím souřadnic GPS. Uplatní se jak při plánování, tak při přímé terénní činnosti.

O projektu

Cílem projektu Omezování výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji je radikální omezení výskytu bolševníku velkolepého, křídlatek a netýkavky žláznaté v regionu. Karlovarský kraj je, pokud jde o tyto invazní rostliny, nejvíce zasaženým regionem v rámci České republiky, ve kterém je zamořeno odhadem 3 až 5 % území. Řešená plocha je cca 2800 Km². Projekt vychází ze zkušeností pilotního projektu Omezení výskytu invazních rostlin v povodí Kosího potoka, který probíhá v letech 2010 až 2013.
Financování je zajištěno dotací z Operačního programu Životní prostředí, osa 6.2. Ochrana biodiverzity a zčásti též Karlovarským krajem.
Přípravná fáze čtyřletého projektu zahrnuje podrobné prvotní mapování výskytu všech tří druhů rostlin (2012), zjištění vlastnických vztahů k zasaženým pozemkům a získání souhlasů s realizací projektu. Po získání dotace bude zahájena vlastní likvidační činnost a současně monitoring a kontrola účinnosti prací po celou dobu likvidace (2013-2015).

IS HERACLEUM

Pro zajištění informační podpory projektu po celou dobu jeho trvání byl vyvinut informační systém HERACLEUM (IS HERACLEUM). Systém podporuje všechny činnosti přípravné i realizační fáze projektu prostřednictvím svých čtyř základních modulů.

 

Informační systém

Webová aplikace, která je určena pracovníkům podílejícím se na všech probíhajících procesech projektu od manažera projektu po likvidační čety. Jejím jádrem je databáze zmapovaných výskytů invazních rostlin a řady dalších souvisejících informací. Aplikace poskytuje maximální automatizaci celého procesu od mapování zasaženého úseku po vyhodnocení účinnosti likvidace. Na základě zákresu polygonu výskytu rostliny automaticky zjistí veškeré údaje o zasaženém území. Jsou to mj. rozměry a plochy lokalit, příslušnost k ochranným pásmům a katastrální data zasažených parcel včetně adres vlastníků. Vygeneruje informační dopisy vlastníkům a sleduje souhlas či nesouhlas s likvidací. Připravuje ekonomické a geografické podklady k likvidaci, navrhne metodiku likvidace, kalkuluje odhad nákladů a sleduje fakturace prací. Umožní vyhodnotit libovolná statistická data a jejich vztahy. Generuje výstupy pro zprávy o řešení projektu. A mnoho dalšího…

heracleum

 

Mobilní pracoviště

Mobilní pracoviště je odolný přenosný počítač (tablet), způsobilý pracovat plným výkonem 8 hodin v terénu a obsahující mj. GPS a mobilní datové připojení. Speciální programové vybavení umožňuje automaticky mapovat procházené území, generovat zákresy výskytu mapovaných rostlin a pořizovat doplňková data (kategorizovat výskyt, pořizovat fotografie apod.). Získaná data jsou automaticky odesílána na server informačního systému buď okamžitě, nebo jsou dočasně uložena v počítači (v případě nedostupnosti mobilní datové sítě). Pracoviště je určeno jak pro prvotní mapování výskytu v přípravné fázi projektu, tak pro následnou kontrolu účinnosti likvidace a její vyhodnocení. V systému může být současně připojen libovolný počet těchto zařízení.

heracleum2

 

Mapová komponenta

Mapová komponenta umožňuje interaktivně sledovat data, u kterých to má význam, na mapovém podkladě. Jedná se především o zákresy výskytu rostlin, ale také o hranice jednotlivých území, hranice jednotlivých ochranných zón apod. Zobrazovat lze na podkladu libovolné mapy (turistické, katastrální, fotografické) nebo jejich kombinací. Kliknutím na zobrazený objekt lze rychle získat údaje o objektu, jeho fotografii apod. Tato mapová komponenta je (s omezenou funkčností) také dostupná na portálu projektu pro širokou veřejnost.

 

Portál projektu

Portál projektu je určen široké veřejnosti a slouží jako hlavní informační zdroj o průběhu projektu. Lze zde nalézt také základní odborné informace k problematice invazivních rostlin (IR), jejich charakteristické vlastnosti, obrázky, postupy a techniky boje s jejich šířením a řadu dalších informací. Kromě výše zmíněné možnosti prohlížení výskytu invazních rostlin prostřednictvím mapové komponenty umožňuje pomocí jednoduchého webového rozhraní nahlásit dosud neidentifikovaný výskyt invazní rostliny.

Přínosy

IS HERACLEUM byl vyvinut pro podporu procesů nalezení a likvidace IR na území celého kraje. Jeho faktický přínos bude možné ocenit na konci čtyřletého období, kdy bude vyhodnocena úspěšnost projektu jako celku. Tedy zda se podařilo dosáhnout plánovaného omezení výskytu IR v kraji. Nicméně již v průběhu prací se ukázalo, že bez informační podpory by nebylo možné projekt takového územního rozsahu realizovat a IS HERACLEUM je funkčním nástrojem pro řízení projektů tohoto typu.

Kontaktujte nás!