Zákaznická podpora search   EN  

Helpdesk login


cat

slovník


Poslat dotaz
Akceptace rizika / Risk acceptance
Rozhodnutí vedení přijmout existující úroveň rizika.
Aktivum / Asset
Vše, co má pro organizaci hodnotu hmotnou (zaměstnanci, počítač, materiál, finanční hotovost apod.) nebo nehmotnou (programy, data, kvalita personálu apod.).
Analýza rizik (AR) / Risk analysis
Proces, který slouží k odhadu ztrát, jež mohou vzniknout působením hrozeb na systém, a dává přehled o nebezpečnosti jednotlivých hrozeb, jejich zdrojích, zranitelnostech hodnoceného systému a rizikách, kterým je hodnocený systém vystaven.
Autentizace / Authentification
Poskytnutí záruky týkající se identity subjektu nebo objektu, např. ujištění, že konkrétní uživatel je skutečně ten, za koho se prohlašuje, resp. schopnost zjistit, kdo vydal daný příkaz nebo požadavek.
Autorizovaný uživatel / Accredited user
Uživatel, který má určité právo nebo povolení pracovat v IS a s aplikacemi podle stanovených zásad přístupu.
Bezpečnost informací / Information security
Vlastnost nebo stav ochrany informací proti potenciálním ztrátám. Opatření k zachování důvěrnosti, integrity, dostupnosti, autentičnosti, odpovědnosti, nepopiratelnosti, spolehlivosti a správnosti.
Bezpečnost IS / IS security
Ochrana IS a informací, které jsou v nich uchovávány, zpracovávány a přenášeny. Stav IS, ve kterém jsou hrozící rizika pomocí vhodných opatření snížena na přijatelnou úroveň.
Bezpečnostní cíle / Security aims
Stav bezpečnosti, který má daný systém nebo produkt dosáhnout.
Bezpečnostní funkce / Safety function
Funkce provádějící požadovanou činnost, zajišťující realizaci bezpečnostních požadavků.
Bezpečnostní incident / Safety incident
Jedna nebo více nechtěných bezpečnostních událostí s vysokou pravděpodobností kompromitace činnosti organizace nebo informačního systému.
Bezpečnostní manažer / Security manager
Zaměstnanecká role pro výkon odpovědnosti gestora IS za bezpečnost s definováním odpovědností a pravomocí.
Bezpečnostní mechanismus / Safety mechanism
Logika nebo algoritmus, který implementuje příslušnou funkci prosazující bezpečnost, nebo pro bezpečnost relevantní funkci v hardwarové nebo softwarové podobě.
Bezpečnostní opatření / Safety measures
Souhrn prostředků a opatření, kterými je prosazována bezpečnostní politika s cílem navodit požadovaný stupeň bezpečnosti.
Bezpečnostní politika IS / IS security policy
Celkový záměr vedení a směr řízení bezpečnosti informací se stanovením kriterií pro hodnocení rizik.
Bezpečnostní rada kraje (BRK) / District security council
Koordinační orgán kraje pro přípravu na krizové situace
Bezpečnostní rada určené obce (BRUOb) / Municipality security council
Koordinační orgán určené obce pro přípravu na krizové situace
Bezpečnostní rada státu (BRS) / National security council
Stálý pracovní orgán vlády ČR pro koordinaci bezpečnosti ČR a přípravu návrhů opatření k jejímu zajištění
Bezpečnostní událost / Security event
Identifikovaný stav systému, služby nebo sítě, ukazjící na možnost porušení bezpečnostní politiky nebo selhání bezpečnostních opatření.
Biologické zbraně (BZ) / Biological weapons
Druh zbraní, které patří mezi zbraně hromadného ničení. Využívají škodlivých účinků biologických látek na lidský nebo jiný živý organismus. Skládají se z biologických látek a prostředků jejich dopravy na cíl. Zahrnují rovněž využití infikovaných hlodavců, hmyzu apod.
Citlivá data / Sensitive data
Chráněná data mající pro chod organizace zásadní význam. Jejich vyzrazením, zneužitím, neautorizovanou změnou nebo nedostupností by vznikla organizaci škoda, případně by organizace nemohla řádně plnit svoje poslání.
Civilní nouzové plánování (CNP) / Civil emergency planning
"Proces plánování opatření k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, ochrany obyvatelstva, ochrany ekonomiky, trvalé funkčnosti státní správy, přijatelné úrovně společenské a hospodářské činnosti státu a obyvatelstva"
Civilní ochrana (CO) / Civil protection
Souhrn činností a postupů určených k ochraně civilního obyvatelstva před nebezpečím a k pomoci obyvatelstvu při odstraňování bezprostředních účinků krizových situací a mimořádných událostí a při vytváření nezbytných podmínek pro jejich přežití
Číselník nezbytných dodávek (CND) / Numerical catalogue of necessary
Přehled jednotného číselného označení zavedených položek nezbytných dodávek, navazující na číselník standardní klasifikace produkce
Dostupnost / Availability
Zajištění, že informace a důležité služby jsou dostupné uživateli, když je třeba a v potřebném rozsahu.
Důvěrnost / Confidentiality
Zajištění, že informace jsou přístupné nebo sděleny pouze tomu, kdo je k jejich přístupu oprávněn.
EPS / EPS - Electric Fire Alarm
Elektrická požární signalizace
Evakuace / Evacuation
Souhrn opatření zabezpečující přemístění (odsun) osob, zvířat, kulturních hodnot a věcných prostředků v daném pořadí priority, z ohroženého prostoru na jiné území, ve kterém je zajištěno náhradní ubytování, stravování a nezbytné služby pro obyvatelstvo, ustájení pro hospodářská zvířada a uložení pro věcné a kulturní prostředky
EZS / EZS - Electronical Alarm System
Elektronický zabezpečovací systém
Firewall / Firewall
Bezpečnostní prvek ochrany sítě
Fyzická bezpečnost / Physical security
Fyzická (objektová) bezpečnost – ochranná opatření zajišťující přístup a kontrolu do zabezpečených prostorů a objektů, kontrolu neautorizovaných narušení bezpečnostních perimetrů a ochranu před vlivy provozního prostředí.
Havárie / Average
Nežádoucí mimořádná, částečně nebo zcela neovládaná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s provozem technických zařízení, výrobou, užitím, skladováním, zneškodňováním nebo přepravou nebezpečných látek, která vede ke ztrátě života, poškozenínebo ohrožení zdraví lidí, živých organismů nebo životního porstředí nebo k prokazatelné újmě na majetku.
Havarijní plán (HP) / Emergency plan
Dokument, v němž jsou uvedeny popisy činností a opatření prováděných při vzniku závažné mimořádné události nebo havárie vedoucí k minimalizaci jejích následků
Havarijní připravenost / Emergency preparedness
Příprava opatření na odvrácení dopadů havárií nebo alespoň na jejich zmírnění.
Hmotné rezervy / Material reserves
Vybrané základní suroviny, materiály, polotovary a výrobky určené pro zajištění obranyschopnosti státu a obrany státu, pro odstranění následků krizových situací a pro ochranu důležitých hospodářských zájmů státu
Hodnota aktiv / Assets value
Objektivní vyjádření obecně vnímané ceny nebo subjektivní ocenění důležitosti (kritičnosti) aktiva, popř. kombinace obou přístupů.
Hodnocení rizik / Risk rating
Celkový proces analýzy a vyhodnocení rizik, tj. porovnávání odhadnutého rizika vůči daným kriteriím pro určení jeho významu.
Hospodářské opatření pro krizové stavy (HOPKS) / Economic measure for emergenies
Organizační, materiální nebo finanční opatření přijímaná správním úřadem (státem) v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků prací a služeb, bez nichž nelze zajistit překonání krizových stavů
Hrozba / Threat, Hazard
Potenciálně ničivá fyzikální událost, jev nebo lidská aktivita, která může zapříčinit ztrátu životů nebo zranění, škody na majetku, sociální a ekonomické poruchy nebo environmentální znehodnocení
HW / Hardware
Technické vybavení
Chemické zbraně (CHZ) / Chemical weapons
Chemické zbraně jsou zbraně hromadného ničení, jejichž účinek je založený na toxických vlastnostech chemických látek. Hlavní komponenty chemických zbraní jsou bojové otravné látky a prostředky jejich použití, včetně nosičů, přístrojů a zařízení pro navedení na cíl
ICT / Information and Communication Technology
Informační a komunikační technologie
ID / ID, Identification
identifikátor uživatele
Informační bezpečnost / Security of information
Bezpečnost při manipulaci s informacemi, především vzhledem k požadavkům na důvěrnost, integritu a dostupnost informací.
Integrita / Integrity
Zajištění správnosti, úplnosti a aktuálnosti informací a softwaru k jejich zpracování.
Internet / Internet
celosvětová síť počítačů komunikujících prostřednictvím IP protokolů
Interoperabilita / Interoperability
Schopnost společně působit při plnění stanovených cílů nebo-li schopnost systémů, jednotek či organizací poskytovat služby jiným systémům, jednotkám či organizacím a akceptovat je od nich a používat takto sdílené služby pro efektivní společnou činnost
IS / IS, Information system
Informační systém
ISMS / Information Security Management System
Systém řízení bezpečnosti informací. Součást řízení organizace, zaměřená na řízení rizik a zlepšování bezpečnosti IS organizace.
ISO / International Organization for Standardization
Mezinárodní organizace pro normalizaci
IT / Information Technology
Informační technologie
Integrovaný záchranný systém (IZS) / Integrated rescue systém
Koordinovaný postup jeho složekm při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.
Jaderné zbraně (JZ) / Nuclear weapens
Jaderné zbraně jsou zbraně hromadného ničení, založené na využití vnitrojaderní energie, vznikající při štěpných reakcích dělení těžkých jader některých izotopů uranu a plutonia nebo při termojaderných reakcích syntézy lehkých jader izotopů vodíku (deuteria a tritia).
Katastrofa, Pohroma / Catastrophe, Disaster
Náhlá událost s velkými ztrátami na životech a zdraví obyvatelstva, velkými škodami na majetku a životním prostředí, včetně životně důležitém zásobování obyvatelstva značného rozsahu vyžadující centrální řízení
KM / Crisis management
Krizový management
Komunikační bezpečnost / Communication security
Oblast bezpečnosti, která se věnuje technickým otázkám realizace bezpečnosti komunikačních prostředků.
Kritická infrastruktura (KI) / Critical infrastructure
Výrobní i nevýrobní systém, jehož nefunkčnost by mohl mít vážné dopady na bezpečnost, ekonomiku a zachování nezbytného rozsahu dalších základních funkcí státu
Krizová situace (KS) / Crisis, emergency situation
Mimořádná událost, při níž je vyhlášen tzv. krizový stav
Krize / Crisis
Situace, v niž je významným způsobem narušena rovnováha mezi základními charakteristikami systému na jedné straně a postojem okolního prostředí na straně druhé
Krizové plánování / Crisis planning
Aktivita příslušných orgánů krizového řízení zaměřená na minimalizaci (prevenci) možnosti vzniku krizových situací. Hledání nejvhodnějších způsobů protikrizové intervence, optimalizaci metod a forem zvládání těchto nežádoucích jevů (tj. redukci dopadů krizových situací) a stanovení nejracionálnějších a ekonomicky nejvýhodnějších cest obnovy postižených systémů a jejich návratu do nového běžného stavu.
Krizová připravenost / Crisis preparedness
Příprava opatření k řešení vlastních krizových situací a k podílu na řešení krizových situací ve svém okolí
Krizové řízení (KŘ) / Crisis managment, emergency
Soubor řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace
Krizový management (KM) / Crisis management
Krizový management zahrnuje systém a metody řešení řízení mimořádných událostí / krizových situací specializovanými odborníky, kteří tvoří skupinu souhrnně nazývanou krizový management
Krizový plán (KP) / Crisis plan
Souhrnný plánovací dokument, který zpracovávají zákonem stanované subjekty, a který obsahuje souhrn opatření a postupů k řešení krizových situací
Krizový stav (KS) / Crisis state
Legislativní opatření vyhlašované Parlamentem ČR (stav ohrožení státu a válečný stav), vládou ČR (nouzový stav) nebo hejtmanem kraje / primátorem (stav nebezpečí) za účelem řešení krizové situace
Krizový štáb kraje (KŠK) / Crisis district staff
Pracovní orgán kraje (hejtmana) k řešení krizových situací
Krizový štáb určené obce (KŠKUOb) / Crisis municipality staff
Pracovní orgán určené obce (starosty) pro řešení krizových situací
LAN / Local Area Network
Lokální počítačová síť
Likvidační práce (LP) / Salvage, clearance operations
Činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí / krizovou situací
Management rizik / Risk managment
Řízené činnosti, zaměřené k plánování, organizování a kontrole organizace vzhledem k existujícím rizikům.
Mimořádná událost (MU) / Extraordinary incident
Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací
Nezbytná dodávka (ND) / Necessary delivery
Dodávka výrobků, prací a služeb, zajišťována prioritně právnickou osobou a podnikající fyzickou osobou (dodavatelem nezbytné dodávky). Dalším zdrojem můžou být zásoby vytvořené v rámci státních hmotných rezerv, případně v rámci mezinárodní spolupráce a pomoci, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů
Obnovovací (asanační) práce / Renovation works
Činnosti spočívající v revitalizaci životního prostředí a činnosti směřující k únosné obnově životního prostředí, společenského života a materiálních hodnot
Oddělení odpovědností / Responsability department
Postup ochrany, který zajistí provedení některých operací rozdílnými uživateli. Hlavním pravidlem oddělení odpovědností je, že osobě odpovědné za určitou přesně zformovanou operaci nesmí být povoleno tuto operaci i vykonávat.
Odmítnutí služby / Dismissing of service
Ztráta dostupnosti způsobená náhodnou nebo úmyslnou činností uživatele nebo výpadkem systému, které ovlivňují funkčnost IS.
Ochrana obyvatelstva (OO) / Civil protection
Plnění úkolů civilní obrany v době ozbrojeného konfliktu a civilní ochrany mimo něj. Jedná se zejména o varování, evakuaci, ukrytí, zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku obyvatel ČR
OS / Operating system
Operační systém
Produkt / Product
Softwarový nebo hardwarový výrobek IT zabezpečující funkce, navržené pro přímé využití nebo k začlenění do různých systémů.
Provozovatel systému / System operator
Subjekt, který provádí alespoň některé informační činnosti související s informačním systémem.
Přístupové právo / Access right
Uživateli nebo subjektu přidělené oprávnění uskutečňovat typ přístupu.
Riziko / Risk
Nekvantifikovatelná náhoda, při které je aktivum vystaveno možnosti vzniku škody. Vyjadřuje pravděpodobnost ohrožení aktiva, míru nebezpečí, že se uplatní hrozba a dojde k nežádoucímu výsledku vedoucímu ke vzniku škody.
Role / Role, Status
Určená množina funkčně příbuzných činností a potřebných autorizací pro provádění těchto činností, jež může být přidělena uživatelům.
Server / Server
Uzlový počítač sítě
Severoatlantická aliance (NATO) / North Atlantic Treatment Organization
Organizace Severoatlantické smlouvy, jejímž hlavním cílem je vytvoření společenství kolektivní obrany k ochraně svobody, bezpečnosti a stability členů severoatlantické aliance
Správce systému / System administrator
Subjekt, který zabezpečuje zpracování informací a informační systém provozuje
SW / Software
Programové vybavení
UPS / Uninterruptible Power Supply
Nepřerušitelný zdroj napájení
Uživatel / User
Součást systému, která v rozsahu přidělených pravomocí využívá informace (služby, funkce) systému, zajišťuje vstupní informace potřebné pro identifikaci objektu nebo prostředku.
VPN / Virtual Private Network
Virtuální privátní síť
Zbytkové riziko / Residual risk
Riziko, zbývající po uplatnění bezpečnostních opatření ke zvládání rizik.
Zranitelnost / Vulnerability
Slabina v systému, která umožňuje působení hrozby na slabá místa bezpečnosti IS
Zvládání rizik / Risk managing
Proces výběru a přijímání opatření pro snížení rizik.