Zákaznická podpora search   EN  

Helpdesk login


cat

Krizové řízení


Poslat dotaz

TEREX – Teroristický Expert

Nástroj pro okamžité vyhodnocení dopadů úniku nebezpečné chemické látky, otravné látky či použití výbušného systému.

Okamžité vyhodnocení ohrožení

Pro podniky, instituce, samosprávní a státní orgány IZS přináší T-SOFT program pro vyhodnocení ohrožení nebezpečnou chemickou či otravnou látkou nebo zneužití výbušných systémů.

 • Jednoduchý vstup, rychlý a snadno pochopitelný výstup.
 • Vhodný pro plánování, výpočet prvních odhadů, potřeby výuky a cvičení.
 • Kombinace odhadu následků průmyslových havárií a výbuchů i následků působení otravných látek a zbraní hromadného ničení.
 • Více než 120 látek v databázi, další rozšiřování databáze.
 • Ideální pro rychlé rozhodování ve stresu.
 • Popis látek, vlastnosti, první pomoc, zraňující projevy atd.
 • Integrovaný GIS, možné využití webových služeb nebo externího GIS.
 • Interoperabilita prostřednictvím ADatP-3 a CAP.
 • Zahrnuje ATP-45(B) model pro události typu ROTA, CHEM, BIO a NUC.
 • Vícejazyčné prostředí s možností přepínání za běhu programu.

Výsledek i s minimem známých dat, přesně tak, jak je to obvyklé v reálných situacích…

Nebezpečné chemické látky

K dispozici je cca 120 látek a další jsou postupně přidávány.

 • Modely typu TOXI – vyhodnocují dosah a tvar oblaku, které jsou dány zvolenou koncentrací toxické látky.
 • Modely typu UVCE – vyhodnocují dosah působení vzdušné rázové vlny, vyvolané detonací směsi látky se vzduchem pro modely s jednotlivými druhy havárií.
 • Model PLUME – vyhodnocuje déletrvající únik plynu do
  oblaku, déletrvající únik vroucí kapaliny s rychlým odparem do oblaku, pomalý odpar kapaliny z louže do oblaku.
 • Model PUFF – vyhodnocuje jednorázový únik plynu do
  oblaku, jednorázový únik vroucí kapaliny s rychlým odparem do oblaku.
 • Modely typu FLASH FIRE – vyhodnocují velikost prostoru ohrožení osob plamennou zónou – efekt Flash Fire:
  • BLEVE – ohrožení nádrže plošným požárem,
  • JET FIRE – déletrvající masivní únik plynu se zahořením,
  • POOL FIRE – hoření louže kapaliny nebo vroucí kapaliny.

Výbušné systémy

Model typu TEROR – vyhodnocuje možné dopady detonace výbušných systémů, založených na kondenzované fázi, použité s cílem ohrožení okolí detonace.

Otravné látky

Model POISON – pro předpověď šíření oblaku vzniklého
rozptýlením otravné látky na určité území. Vstupním parametrem je rozloha území v hektarech. Program umožňuje zvolit podle typu látky jak následky primárního rozptylu volbou Rozptýlení (výbuch, rozstřik apod.), tak sekundárního odparu volbou Odpar z louže. Při bodovém užití otravné látky se zadává hodnota 0,01 ha, což je minimální programem akceptovaná hodnota.

Model ATP-45B – Výsledky jsou závislé na způsobu použití látky a na síle větru. Zasažená oblast je představována kružnicí o poloměru 1 resp. 2 km bez ohledu na typ použité látky. Podle síly větru menší nebo větší než 10 m/s je ohrožená oblast představována kružnicí o poloměru 10 km resp. výsečí ve směru větru dlouhou 10 km.

Model podle předpisu ATP-45B se ukazuje pro vyhodnocení teroristického použití OL jako velmi hrubý a je určen spíše pro vojenské nasazení.

Interpretace výsledků

Výsledky výpočtu modelu TerEx jsou uspořádány velmi jednoduše, srozumitelně a především jednoznačně, takže usnadňují rychlé rozhodování. Přehlednost a srozumitelnost výsledků je docílena soustředěním na důležité veličiny a informace a dále promítnutím výsledků do mapy.

Jazyk

Program pracuje v češtině, angličtině, slovenštině, a je připraven pro doplnění dalších jazyků.

Standardizace

TerEx splňuje normy NATO pro systém předávání zpráv ve formátu ADatP-3. Poskytuje také výstup v textovém formátu či ve formátu CAP (Common Allert Protocol).

Mapa

Integrovanou součástí programu je modul pro zobrazování výsledků do mapy. Jako podklad je možno užít lokální geografická data, případně se připojit na služby Státního mapového centra.

Možnosti užití

TerEx nemá žádné zvláštní nároky na HW ani SW, k jeho provozu stačí běžný osobní počítač.


Poslat dotaz: