Vybrané reference

  • Vše
  • Vývoj na zakázku a integrace
  • Krizové řízení
  • Bezpečnost

Ministerstvo zemědělství

2010 | DMS
min.zem.

DMS – správa dokumentů a spisová služba

DMS optimalizuje správu a evidenci dokumentů v rámci celého rezortu. Správa dokumentů a spisová služba jsou na ministerstvu řešeny centrálně – tedy i pro regionální pracoviště. Centrálně je tak zajištěn příjem a distribuce dokumentů ve všech variantách – papírově, elektronicky do datových schránek, e-mailem, podáním na e-podatelnu. Řešení je vytvořeno dle legislativy ČR. Systém sjednotil procesy používané v rámci ministerstva a vedl tak ke snížení nákladů administrativního provozu, a to jak času, tak i spotřebního materiálu.

Stáhnout

Statutární město Chomutov

2008 | Systémová integrace a outsourcing IT
Magistrát města Chomutov

Systémová integrace a outsourcing IT

V rámci projektu jsme integrovali řadu nekompatibilních aplikací a produktů do jednotného informačního sytému. Dosáhli jsme toho, že oprávnění uživatelé úřadu mají potřebné a kvalitní informace v době, kdy je potřebují. Zvýšila se tím produktivita práce. Dále bylo zavedeno systémové řešení bezpečnosti ICT s důrazem na zachování důvěrnosti, integrity, dostupnosti, odpovědnosti a spolehlivosti informací. Nyní zajišťujeme kompletní provoz informačního systému úřadu a pokračujeme v jeho optimalizaci.

Bezpečnost: Vstupní bezpečnostní audit, bezpečnostní politika IS a bezpečnostní dokumentace ISVS pro potřeby atestace. Zabezpečení dat a identit (čipové karty, HSM moduly, zabezpečení klíčů a systémových certifikátů).

Stáhnout

Správa státních hmotných rezerv

1999 | ARGIS
SSHR

ARGIS – IS pro plánování civilních zdrojů

Informační systém pro plánování civilních zdrojů Argis je v provozu již od roku 1999. Slouží k zabezpečení informační podpory plánovacích a rozhodovacích procesů orgánů krizového řízení. Využívají ho určené obce, orgány krajů (krajské úřady a HZS kraje) a ústřední správní úřady včetně Správy státních hmotných rezerv. Do aplikace mají přístup i podnikající fyzické a ekonomické subjekty. Od roku 2013 je Argis napojen na informační systém základních registrů. Systém je řešen v souladu se zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.

Bezpečnost: analýzy rizik, bezpečnostní politiky IS, bezpečnostní projekt a další bezpečnostní dokumentace ISVS pro potřeby atestace.

Stáhnout

Krajský úřad Karlovarského kraje

2013 | HERACLEUM
karl.kraj

HERACLEUM – IS pro omezení výskytu invazních rostlin

Cílem projektu „Omezování výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ je radikální omezení výskytu bolševníku velkolepého, křídlatek a netýkavky žláznaté v regionu. Pro zajištění informační podpory projektu po celou dobu jeho trvání byl vyvinut informační systém HERACLEUM. Systém podporuje všechny činnosti přípravné i realizační fáze projektu prostřednictvím svých čtyř základních modulů – interní a externí portál, mobilní pracoviště a mapová komponenta.

Stáhnout

Ministerstvo zemědělství

2009 | eAGRI
min.zem.

eAGRI – interní a veřejný portál Ministerstva zemědělství

Portál eAGRI představuje oficiální stránky Ministerstva zemědělství a jeho podřízených organizací umístěné na eagri.cz. Portál eAGRI slouží jako informační zdroj pro veřejnost, ale poskytuje informace a datové zdroje i pro interní potřeby uživatelů resortu. Hlavním cílem portálu eAGRI bylo soustředit informační zdroje z celého resortu zemědělství na jedno místo a přitom zachovat decentralizovanou správu jednotlivých informačních oblastí.

Stáhnout

CERMAT

2007 | CERTIS
cermat

CERTIS – systém pro podporu státních maturit

Informační systém CERTIS slouží k podpoře celostátních evaluačních projektů organizovaných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Informační systém umožňuje organizačně a technicky zajistit povinnosti vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb. (tzv. Školský zákon) a vyhlášky č. 177/2009 Sb. pro realizaci maturitní zkoušky a podporuje další evaluační projekty (např. jednotlivou zkoušku, pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou apod.).

Stáhnout

Národní bezpečnostní úřad

1995 | IS pro zpracování prověrek
NBU_logo

IS pro zpracování prověrek

IS pro podporu zpracování bezpečnostních prověrek osob a organizací podle zákona 412/2005 Sb.

Univerzita Tomáše Bati

2010 | POSIM
u132

POSIM – POvodňový SIMulátor

POvodňový SIMulátor slouží pro demonstraci a modelování stavů a dopadů vleklých povodní. Aplikace nabízí práci ve dvou základních režimech – aktuální stav a simulace. Program byl vytvořen pro Katedru logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro zajištění atraktivní a názorné výuky této problematiky.

Stáhnout

Česká pošta, s.p.

2008 | Czech Point zabezpečení
u130

Czech Point – zabezpečení přístupu do systému

 

Pro zabezpečení přístupu do systému Czech POINT byly vybrány hardwarové USB tokeny SafeNet iKey 4000. USB tokeny neboli bezpečné klíče spolu s obslužným softwarem poskytují systému možnost silné autentizace pomocí něčeho, co uživatel vlastní (token) a něčeho, co uživatel zná (PIN k tokenu), a tím zvyšují ochranu systému, který obsluhuje citlivé osobní údaje. I při velkém množství obcí a různorodosti jejich IT prostředí se vyskytlo minimum technických problémů a i ty byly úspěšně vyřešeny. Ověřování implementace probíhalo do konce února 2009 a bylo potvrzeno, že řešení splňuje vysoké nároky na něj kladené.

Stáhnout

Ministerstvo zemědělství

2009 | Cross Compliance
min.zem.

Cross Compliance – systém pro řízení vyplácených dotací zemědělcům

Cílem projektu Cross Compliance bylo vybudovat funkční systém, který by v jednom centralizovaném místě poskytoval Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu potřebné informace k rozhodnutí o výši vyplácené dotace. Celý projekt byl náročný na řízení a koordinaci všech prací. Na straně zákazníka se týkal 9-ti subjektů a na straně subdodavatelů 15-ti firem. Naše práce spočívala především v integrační činnosti (analýzy, návrhy řešení), následné koordinaci všech subdodavatelů a subjektů zákazníka. Zajišťovali jsme také dodávku HW a v neposlední řadě i vývoj nových částí systému

Stáhnout

Budějovický Budvar, n.p.

2005 | Řídicí a dohledový systém
bud.bud

MUZEUM BUDVAR – Řídicí a dohledový systém

Expozice muzea atraktivním způsobem doplňuje program exkurze po provozech pivovaru a návštěvníkům shrnuje celkový obraz o Budějovickém Budvaru, jeho historii a současnosti. Naše společnost navrhovala a dodávala technické zázemí, které zajišťuje veškeré efekty a zcela automatický provoz celé expozice. Jedná se o audiovizuální techniku (projektory, plazmové obrazovky, přehrávače), osvětlovací techniku, simulátory, automatické dveře, turniket a řídicí systém. Samostatnou součástí je bezpečnostní kamerový systém a zajištění dálkové správy.

Stáhnout

Město Jelgava v regionu Zemgale v Lotyšské republice – Město Siauliai v regionu Siauliai v Litevské republice

2007 | RMIS
jelgava

RMIS – IS kontroly a řízení rizik měst Jelgava a Siauliai

Hlavním cílem této přeshraniční spolupráce bylo vybudování společné komplexní, efektivní a plně interoperabilní platformy pro podporu krizového řízení mezi sousedními městy Lotyšské a Litevské republiky. Podstatou celého projektu byla optimalizace funkčnosti systému krizového řízení za pomoci technických nástrojů a prostředků, které byly integrovány do společného řídicího centra v obou městech. Jednoznačně nejnáročnějším aspektem celého projektu byla výrazná rozdílnost právního, kulturního, ale i jazykového prostředí a jejich následná společná harmonizace tak, aby si všichni zainteresovaní rozuměli, a to jak terminologicky – odborně, tak i lingvisticky.

Stáhnout

Magistrát hl. m. Prahy

2014 | Cvičení Blackout 2014
Logo Magistrát hlavního města Prahy

Cvičení Blackout 2014

Ve středu 26.2.2014 Magistrát hlavního města Prahy ověřoval připravenost metropole na případný výpadek elektrické energie. Jednalo se o štábní cvičení, při kterém T-SOFT úspěšně zajišťoval vizualizaci následků a především řešení simulovaného blackoutu. V rámci celého cvičení bylo využito několik softwarových nástrojů, prostřednictvím kterých měli všichni členové krizového štábu hl. m. Prahy vždy k dispozici potřebné informace o aktuální situaci. Nedílnou součástí celého cvičení byly rovněž specializované webové stránky, které přestavovaly jediný autorizovaný zdroj informací z průběhu cvičení směrem k veřejnosti a zástupcům médií.

Univerzita Tomáše Bati

2013 | Simulační krizová učebna
u132

Simulační krizová učebna

Univerzita Tomáše Bati má k dispozici moderní výukové pracoviště pro 20 studentů. Učebna je vybavena počítači, serverem a specializovaným softwarem pro krizové řízení a bezpečnost. Vyučující využívá k výuce moderní audiovizuální techniku – interaktivní projekční tabuli (smartboard) a projektor.

Bezpečnost: analýza rizik a bezpečnostní politika IS.

Stáhnout

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

2007 | SPREAD
mpo

SPREAD – výzkumný projekt

Výzkumný projekt 1H-PK2/35 „Ověření modelu šíření a účinků ohrožujících událostí“, pracovně označovaný jako SPREAD, měl za cíl ověřit model šíření prachových částic, resp. aerosolů, jako nosičů toxických, radioaktivních či biologických informací.

Fakultní nemocnice Brno

2013 | DUP
fnb

DUP – Dispečink urgentních příjmů

Systém řídí každodenní provoz nemocnice na vstupu. Pomáhá organizovat příjem všech typů pacientů a organizuje konziliární službu zdravotnického zařízení jak u pacientů na lůžku, tak u pacientů při příjmu. Časová úspora při svolávání týmů je cca 15 minut pro jednoho pacienta. V případě hromadného příjmu pacientů při velkých neštěstích v regionu nebo při nutnosti evakuace nemocnice dispečer přepíná systém DUP do krizového režimu.

Stáhnout

Zdravotní záchranná služba Brno, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

2014 | BRZ
zzs_fnb_fnusk

BRZ – datová komunikace dispečinku ZZS s nemocnicemi

Datové propojení operačního dispečinku ZZS JMK a nemocnic umožní přípravu na příjem pacienta ještě před jeho příjezdem do nemocnice. Datová věta představuje strukturovanou informaci o typu postižení a aktuálním stavu pacienta. Velmi účinně odstraňuje „příjmové vakuum“ přednemocniční neodkladné péče a časné nemocniční neodkladné péče. Příjem pacienta je tedy efektivní a plně pod kontrolou.

Tento projekt je financován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím operačního programu Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 v rámci projektu s názvem: „Sdílené služby v rámci Projektu Bezpečný region – Zdravotnictví, č. projektu: OPPS SR-ČR evid. č. 375, kód ITMS 22420320016.
pr_cez_spol_eu

Plzeňský kraj

2009 | OBNOVA
plzen

OBNOVA – pomáhá při obnově území postiženého pohromou

Aplikace Obnova je provozována Odborem bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Plzeňského kraje a je určena k hromadnému centralizovanému sběru informací, včetně následné sumarizace dat o zjištěných škodách na majetku, sloužícím k zabezpečení základních funkcí postiženého území s cílem podání žádosti o státní pomoc.

Stáhnout

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

2006 | RESPO
mpo

RESPO – Zodolnění měst před plošným výpadkem elektrické energie

Projekt RESPO byl zaměřen na zvýšení odolnosti distribuční soustavy proti důsledkům dlouhodobého výpadku přenosové soustavy České republiky s cílem zvýšení bezpečnosti obyvatel. Na dvou vybraných lokalitách byly ověřeny nové principy zajištění elektroenergetické bezpečnosti při ochraně obyvatel a ekonomiky před hrozbou výpadku elektrické energie (tzv. blackout). Úspěšné provedení simulovaného výpadku ukázalo možnosti postupného zodolňování městských aglomerací vůči této hrozbě.

Stáhnout

T-SOFT a.s. – T-SOFT Alfa

1999 | e-NTEGRIS
loga_tsoft_alfa

e-NTEGRIS – firemní informační systém

e-NTEGRIS je modulární systém podporující probíhající procesy ve firmě. Je vytvořený jako webová aplikace přístupná v rámci intranetu. Systém je průběžně rozvíjen a plně pokrývá požadavky. Je propojen s účetním systémem T-SOFT a bankovními aplikacemi. e-NTEGRIS je jedním z pilířů pro zajištění vysoké úrovně a kvality našich dodávaných produktů a služeb.

Stáhnout

ČEPRO, a.s.

2006 | MARS
cepro

MARS – objednávkový systém

MARS byl centralizovaným objednávkovým systémem využívaným interními uživateli a zákazníky. Objednávky se zabezpečeně zadávaly v režimu 24×7.

Systém dle stanovených pravidel objednávky automaticky (nebo ručně) uvolňoval k realizaci na skladech a předával data dále do vnitropodnikových systémů ČEPRO, a.s. a do systému výdeje zboží. Řidiči používali čipové karty pro zabezpečený a automatizovaný odběr PHM.

Bezpečnost: vstupní bezpečnostní audit, analýza rizik a bezpečnostní politika IS.

Stáhnout

Burza cenných papírů Praha, a.s.

2009 | Bezpečnost ISMS
logo-bcpp

Komplexní řešení bezpečnosti ISMS

V rámci projektu byla zpracována základní dokumentace jako je analýza rizik, bezpečnostní politika IS, bezpečnostní projekt. Dále byla vytvořena bezpečnostní dokumentace ISMS dle ISO 27001.

ČEPS, a.s

2011 | Analýza rizik KI
Ceps logo

Analýza rizik prvků kritické infrastruktury

Zpracování analýzy rizik pro potřeby Plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury.

E.ON Distribuce, a.s.

2012 | Analýza rizik KI
Logo e_on

Analýza rizik prvků kritické infrastruktury

Zpracování analýzy rizik pro potřeby Plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury.

Ministerstvo kultury

2008 | Bezpečnostní analýzy IS
Logo Ministerstvo kultury

Bezpečnostní analýzy IS

Analytické práce v podobě vstupního bezpečnostního auditu a analýzy rizik.

Národní knihovna České republiky

2008 | Bezpečnostní analýzy IS
nkp_logo

Bezpečnostní analýzy IS

Analytické práce v podobě vstupního bezpečnostního auditu a analýzy rizik.

Ministerstvo zemědělství

2010 | DMS
min.zem.

DMS – správa dokumentů a spisová služba

DMS optimalizuje správu a evidenci dokumentů v rámci celého rezortu. Správa dokumentů a spisová služba jsou na ministerstvu řešeny centrálně – tedy i pro regionální pracoviště. Centrálně je tak zajištěn příjem a distribuce dokumentů ve všech variantách – papírově, elektronicky do datových schránek, e-mailem, podáním na e-podatelnu. Řešení je vytvořeno dle legislativy ČR. Systém sjednotil procesy používané v rámci ministerstva a vedl tak ke snížení nákladů administrativního provozu, a to jak času, tak i spotřebního materiálu.

Stáhnout

Statutární město Chomutov

2008 | Systémová integrace a outsourcing IT
Magistrát města Chomutov

Systémová integrace a outsourcing IT

V rámci projektu jsme integrovali řadu nekompatibilních aplikací a produktů do jednotného informačního sytému. Dosáhli jsme toho, že oprávnění uživatelé úřadu mají potřebné a kvalitní informace v době, kdy je potřebují. Zvýšila se tím produktivita práce. Dále bylo zavedeno systémové řešení bezpečnosti ICT s důrazem na zachování důvěrnosti, integrity, dostupnosti, odpovědnosti a spolehlivosti informací. Nyní zajišťujeme kompletní provoz informačního systému úřadu a pokračujeme v jeho optimalizaci.

Bezpečnost: Vstupní bezpečnostní audit, bezpečnostní politika IS a bezpečnostní dokumentace ISVS pro potřeby atestace. Zabezpečení dat a identit (čipové karty, HSM moduly, zabezpečení klíčů a systémových certifikátů).

Stáhnout

Správa státních hmotných rezerv

1999 | ARGIS
SSHR

ARGIS – IS pro plánování civilních zdrojů

Informační systém pro plánování civilních zdrojů Argis je v provozu již od roku 1999. Slouží k zabezpečení informační podpory plánovacích a rozhodovacích procesů orgánů krizového řízení. Využívají ho určené obce, orgány krajů (krajské úřady a HZS kraje) a ústřední správní úřady včetně Správy státních hmotných rezerv. Do aplikace mají přístup i podnikající fyzické a ekonomické subjekty. Od roku 2013 je Argis napojen na informační systém základních registrů. Systém je řešen v souladu se zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.

Bezpečnost: analýzy rizik, bezpečnostní politiky IS, bezpečnostní projekt a další bezpečnostní dokumentace ISVS pro potřeby atestace.

Stáhnout

Krajský úřad Karlovarského kraje

2013 | HERACLEUM
karl.kraj

HERACLEUM – IS pro omezení výskytu invazních rostlin

Cílem projektu „Omezování výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji“ je radikální omezení výskytu bolševníku velkolepého, křídlatek a netýkavky žláznaté v regionu. Pro zajištění informační podpory projektu po celou dobu jeho trvání byl vyvinut informační systém HERACLEUM. Systém podporuje všechny činnosti přípravné i realizační fáze projektu prostřednictvím svých čtyř základních modulů – interní a externí portál, mobilní pracoviště a mapová komponenta.

Stáhnout

Ministerstvo zemědělství

2009 | eAGRI
min.zem.

eAGRI – interní a veřejný portál Ministerstva zemědělství

Portál eAGRI představuje oficiální stránky Ministerstva zemědělství a jeho podřízených organizací umístěné na eagri.cz. Portál eAGRI slouží jako informační zdroj pro veřejnost, ale poskytuje informace a datové zdroje i pro interní potřeby uživatelů resortu. Hlavním cílem portálu eAGRI bylo soustředit informační zdroje z celého resortu zemědělství na jedno místo a přitom zachovat decentralizovanou správu jednotlivých informačních oblastí.

Stáhnout

CERMAT

2007 | CERTIS
cermat

CERTIS – systém pro podporu státních maturit

Informační systém CERTIS slouží k podpoře celostátních evaluačních projektů organizovaných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Informační systém umožňuje organizačně a technicky zajistit povinnosti vyplývající ze zákona č. 561/2004 Sb. (tzv. Školský zákon) a vyhlášky č. 177/2009 Sb. pro realizaci maturitní zkoušky a podporuje další evaluační projekty (např. jednotlivou zkoušku, pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou apod.).

Stáhnout

Ministerstvo zemědělství

2009 | Cross Compliance
min.zem.

Cross Compliance – systém pro řízení vyplácených dotací zemědělcům

Cílem projektu Cross Compliance bylo vybudovat funkční systém, který by v jednom centralizovaném místě poskytoval Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu potřebné informace k rozhodnutí o výši vyplácené dotace. Celý projekt byl náročný na řízení a koordinaci všech prací. Na straně zákazníka se týkal 9-ti subjektů a na straně subdodavatelů 15-ti firem. Naše práce spočívala především v integrační činnosti (analýzy, návrhy řešení), následné koordinaci všech subdodavatelů a subjektů zákazníka. Zajišťovali jsme také dodávku HW a v neposlední řadě i vývoj nových částí systému

Stáhnout

Budějovický Budvar, n.p.

2005 | Řídicí a dohledový systém
bud.bud

MUZEUM BUDVAR – Řídicí a dohledový systém

Expozice muzea atraktivním způsobem doplňuje program exkurze po provozech pivovaru a návštěvníkům shrnuje celkový obraz o Budějovickém Budvaru, jeho historii a současnosti. Naše společnost navrhovala a dodávala technické zázemí, které zajišťuje veškeré efekty a zcela automatický provoz celé expozice. Jedná se o audiovizuální techniku (projektory, plazmové obrazovky, přehrávače), osvětlovací techniku, simulátory, automatické dveře, turniket a řídicí systém. Samostatnou součástí je bezpečnostní kamerový systém a zajištění dálkové správy.

Stáhnout

Magistrát hl. m. Prahy

2014 | Cvičení Blackout 2014
Logo Magistrát hlavního města Prahy

Cvičení Blackout 2014

Ve středu 26.2.2014 Magistrát hlavního města Prahy ověřoval připravenost metropole na případný výpadek elektrické energie. Jednalo se o štábní cvičení, při kterém T-SOFT úspěšně zajišťoval vizualizaci následků a především řešení simulovaného blackoutu. V rámci celého cvičení bylo využito několik softwarových nástrojů, prostřednictvím kterých měli všichni členové krizového štábu hl. m. Prahy vždy k dispozici potřebné informace o aktuální situaci. Nedílnou součástí celého cvičení byly rovněž specializované webové stránky, které přestavovaly jediný autorizovaný zdroj informací z průběhu cvičení směrem k veřejnosti a zástupcům médií.

Fakultní nemocnice Brno

2013 | DUP
fnb

DUP – Dispečink urgentních příjmů

Systém řídí každodenní provoz nemocnice na vstupu. Pomáhá organizovat příjem všech typů pacientů a organizuje konziliární službu zdravotnického zařízení jak u pacientů na lůžku, tak u pacientů při příjmu. Časová úspora při svolávání týmů je cca 15 minut pro jednoho pacienta. V případě hromadného příjmu pacientů při velkých neštěstích v regionu nebo při nutnosti evakuace nemocnice dispečer přepíná systém DUP do krizového režimu.

Stáhnout

Zdravotní záchranná služba Brno, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

2014 | BRZ
zzs_fnb_fnusk

BRZ – datová komunikace dispečinku ZZS s nemocnicemi

Datové propojení operačního dispečinku ZZS JMK a nemocnic umožní přípravu na příjem pacienta ještě před jeho příjezdem do nemocnice. Datová věta představuje strukturovanou informaci o typu postižení a aktuálním stavu pacienta. Velmi účinně odstraňuje „příjmové vakuum“ přednemocniční neodkladné péče a časné nemocniční neodkladné péče. Příjem pacienta je tedy efektivní a plně pod kontrolou.

Tento projekt je financován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím operačního programu Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 v rámci projektu s názvem: „Sdílené služby v rámci Projektu Bezpečný region – Zdravotnictví, č. projektu: OPPS SR-ČR evid. č. 375, kód ITMS 22420320016.
pr_cez_spol_eu

T-SOFT a.s. – T-SOFT Alfa

1999 | e-NTEGRIS
loga_tsoft_alfa

e-NTEGRIS – firemní informační systém

e-NTEGRIS je modulární systém podporující probíhající procesy ve firmě. Je vytvořený jako webová aplikace přístupná v rámci intranetu. Systém je průběžně rozvíjen a plně pokrývá požadavky. Je propojen s účetním systémem T-SOFT a bankovními aplikacemi. e-NTEGRIS je jedním z pilířů pro zajištění vysoké úrovně a kvality našich dodávaných produktů a služeb.

Stáhnout

ČEPRO, a.s.

2006 | MARS
cepro

MARS – objednávkový systém

MARS byl centralizovaným objednávkovým systémem využívaným interními uživateli a zákazníky. Objednávky se zabezpečeně zadávaly v režimu 24×7.

Systém dle stanovených pravidel objednávky automaticky (nebo ručně) uvolňoval k realizaci na skladech a předával data dále do vnitropodnikových systémů ČEPRO, a.s. a do systému výdeje zboží. Řidiči používali čipové karty pro zabezpečený a automatizovaný odběr PHM.

Bezpečnost: vstupní bezpečnostní audit, analýza rizik a bezpečnostní politika IS.

Stáhnout

Správa státních hmotných rezerv

1999 | ARGIS
SSHR

ARGIS – IS pro plánování civilních zdrojů

Informační systém pro plánování civilních zdrojů Argis je v provozu již od roku 1999. Slouží k zabezpečení informační podpory plánovacích a rozhodovacích procesů orgánů krizového řízení. Využívají ho určené obce, orgány krajů (krajské úřady a HZS kraje) a ústřední správní úřady včetně Správy státních hmotných rezerv. Do aplikace mají přístup i podnikající fyzické a ekonomické subjekty. Od roku 2013 je Argis napojen na informační systém základních registrů. Systém je řešen v souladu se zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.

Bezpečnost: analýzy rizik, bezpečnostní politiky IS, bezpečnostní projekt a další bezpečnostní dokumentace ISVS pro potřeby atestace.

Stáhnout

Univerzita Tomáše Bati

2010 | POSIM
u132

POSIM – POvodňový SIMulátor

POvodňový SIMulátor slouží pro demonstraci a modelování stavů a dopadů vleklých povodní. Aplikace nabízí práci ve dvou základních režimech – aktuální stav a simulace. Program byl vytvořen pro Katedru logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro zajištění atraktivní a názorné výuky této problematiky.

Stáhnout

Město Jelgava v regionu Zemgale v Lotyšské republice – Město Siauliai v regionu Siauliai v Litevské republice

2007 | RMIS
jelgava

RMIS – IS kontroly a řízení rizik měst Jelgava a Siauliai

Hlavním cílem této přeshraniční spolupráce bylo vybudování společné komplexní, efektivní a plně interoperabilní platformy pro podporu krizového řízení mezi sousedními městy Lotyšské a Litevské republiky. Podstatou celého projektu byla optimalizace funkčnosti systému krizového řízení za pomoci technických nástrojů a prostředků, které byly integrovány do společného řídicího centra v obou městech. Jednoznačně nejnáročnějším aspektem celého projektu byla výrazná rozdílnost právního, kulturního, ale i jazykového prostředí a jejich následná společná harmonizace tak, aby si všichni zainteresovaní rozuměli, a to jak terminologicky – odborně, tak i lingvisticky.

Stáhnout

Magistrát hl. m. Prahy

2014 | Cvičení Blackout 2014
Logo Magistrát hlavního města Prahy

Cvičení Blackout 2014

Ve středu 26.2.2014 Magistrát hlavního města Prahy ověřoval připravenost metropole na případný výpadek elektrické energie. Jednalo se o štábní cvičení, při kterém T-SOFT úspěšně zajišťoval vizualizaci následků a především řešení simulovaného blackoutu. V rámci celého cvičení bylo využito několik softwarových nástrojů, prostřednictvím kterých měli všichni členové krizového štábu hl. m. Prahy vždy k dispozici potřebné informace o aktuální situaci. Nedílnou součástí celého cvičení byly rovněž specializované webové stránky, které přestavovaly jediný autorizovaný zdroj informací z průběhu cvičení směrem k veřejnosti a zástupcům médií.

Univerzita Tomáše Bati

2013 | Simulační krizová učebna
u132

Simulační krizová učebna

Univerzita Tomáše Bati má k dispozici moderní výukové pracoviště pro 20 studentů. Učebna je vybavena počítači, serverem a specializovaným softwarem pro krizové řízení a bezpečnost. Vyučující využívá k výuce moderní audiovizuální techniku – interaktivní projekční tabuli (smartboard) a projektor.

Bezpečnost: analýza rizik a bezpečnostní politika IS.

Stáhnout

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

2007 | SPREAD
mpo

SPREAD – výzkumný projekt

Výzkumný projekt 1H-PK2/35 „Ověření modelu šíření a účinků ohrožujících událostí“, pracovně označovaný jako SPREAD, měl za cíl ověřit model šíření prachových částic, resp. aerosolů, jako nosičů toxických, radioaktivních či biologických informací.

Plzeňský kraj

2009 | OBNOVA
plzen

OBNOVA – pomáhá při obnově území postiženého pohromou

Aplikace Obnova je provozována Odborem bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Plzeňského kraje a je určena k hromadnému centralizovanému sběru informací, včetně následné sumarizace dat o zjištěných škodách na majetku, sloužícím k zabezpečení základních funkcí postiženého území s cílem podání žádosti o státní pomoc.

Stáhnout

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

2006 | RESPO
mpo

RESPO – Zodolnění měst před plošným výpadkem elektrické energie

Projekt RESPO byl zaměřen na zvýšení odolnosti distribuční soustavy proti důsledkům dlouhodobého výpadku přenosové soustavy České republiky s cílem zvýšení bezpečnosti obyvatel. Na dvou vybraných lokalitách byly ověřeny nové principy zajištění elektroenergetické bezpečnosti při ochraně obyvatel a ekonomiky před hrozbou výpadku elektrické energie (tzv. blackout). Úspěšné provedení simulovaného výpadku ukázalo možnosti postupného zodolňování městských aglomerací vůči této hrozbě.

Stáhnout

Statutární město Chomutov

2008 | Systémová integrace a outsourcing IT
Magistrát města Chomutov

Systémová integrace a outsourcing IT

V rámci projektu jsme integrovali řadu nekompatibilních aplikací a produktů do jednotného informačního sytému. Dosáhli jsme toho, že oprávnění uživatelé úřadu mají potřebné a kvalitní informace v době, kdy je potřebují. Zvýšila se tím produktivita práce. Dále bylo zavedeno systémové řešení bezpečnosti ICT s důrazem na zachování důvěrnosti, integrity, dostupnosti, odpovědnosti a spolehlivosti informací. Nyní zajišťujeme kompletní provoz informačního systému úřadu a pokračujeme v jeho optimalizaci.

Bezpečnost: Vstupní bezpečnostní audit, bezpečnostní politika IS a bezpečnostní dokumentace ISVS pro potřeby atestace. Zabezpečení dat a identit (čipové karty, HSM moduly, zabezpečení klíčů a systémových certifikátů).

Stáhnout

Správa státních hmotných rezerv

1999 | ARGIS
SSHR

ARGIS – IS pro plánování civilních zdrojů

Informační systém pro plánování civilních zdrojů Argis je v provozu již od roku 1999. Slouží k zabezpečení informační podpory plánovacích a rozhodovacích procesů orgánů krizového řízení. Využívají ho určené obce, orgány krajů (krajské úřady a HZS kraje) a ústřední správní úřady včetně Správy státních hmotných rezerv. Do aplikace mají přístup i podnikající fyzické a ekonomické subjekty. Od roku 2013 je Argis napojen na informační systém základních registrů. Systém je řešen v souladu se zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.

Bezpečnost: analýzy rizik, bezpečnostní politiky IS, bezpečnostní projekt a další bezpečnostní dokumentace ISVS pro potřeby atestace.

Stáhnout

Česká pošta, s.p.

2008 | Czech Point zabezpečení
u130

Czech Point – zabezpečení přístupu do systému

 

Pro zabezpečení přístupu do systému Czech POINT byly vybrány hardwarové USB tokeny SafeNet iKey 4000. USB tokeny neboli bezpečné klíče spolu s obslužným softwarem poskytují systému možnost silné autentizace pomocí něčeho, co uživatel vlastní (token) a něčeho, co uživatel zná (PIN k tokenu), a tím zvyšují ochranu systému, který obsluhuje citlivé osobní údaje. I při velkém množství obcí a různorodosti jejich IT prostředí se vyskytlo minimum technických problémů a i ty byly úspěšně vyřešeny. Ověřování implementace probíhalo do konce února 2009 a bylo potvrzeno, že řešení splňuje vysoké nároky na něj kladené.

Stáhnout

ČEPRO, a.s.

2006 | MARS
cepro

MARS – objednávkový systém

MARS byl centralizovaným objednávkovým systémem využívaným interními uživateli a zákazníky. Objednávky se zabezpečeně zadávaly v režimu 24×7.

Systém dle stanovených pravidel objednávky automaticky (nebo ručně) uvolňoval k realizaci na skladech a předával data dále do vnitropodnikových systémů ČEPRO, a.s. a do systému výdeje zboží. Řidiči používali čipové karty pro zabezpečený a automatizovaný odběr PHM.

Bezpečnost: vstupní bezpečnostní audit, analýza rizik a bezpečnostní politika IS.

Stáhnout

Burza cenných papírů Praha, a.s.

2009 | Bezpečnost ISMS
logo-bcpp

Komplexní řešení bezpečnosti ISMS

V rámci projektu byla zpracována základní dokumentace jako je analýza rizik, bezpečnostní politika IS, bezpečnostní projekt. Dále byla vytvořena bezpečnostní dokumentace ISMS dle ISO 27001.

ČEPS, a.s

2011 | Analýza rizik KI
Ceps logo

Analýza rizik prvků kritické infrastruktury

Zpracování analýzy rizik pro potřeby Plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury.

E.ON Distribuce, a.s.

2012 | Analýza rizik KI
Logo e_on

Analýza rizik prvků kritické infrastruktury

Zpracování analýzy rizik pro potřeby Plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury.

Ministerstvo kultury

2008 | Bezpečnostní analýzy IS
Logo Ministerstvo kultury

Bezpečnostní analýzy IS

Analytické práce v podobě vstupního bezpečnostního auditu a analýzy rizik.

Národní knihovna České republiky

2008 | Bezpečnostní analýzy IS
nkp_logo

Bezpečnostní analýzy IS

Analytické práce v podobě vstupního bezpečnostního auditu a analýzy rizik.