connecting people

Plánování a realizace cvičení

Praktické procvičení nastavených postupů a procesů je nejlepší cestou k reálnému ověření jejich správnosti a využitelnosti.

 • Reálné ověření správnosti, konzistence a funkčnosti naplánovaných postupů a procesů v organizaci a schopnosti je použít.
 • Odhalení slabých míst na základě porovnání plánu činností se skutečným provedením.
 • Výsledné optimální nastavení postupů a procesů v souladu s možnostmi organizace.
 • Posílení rutinních činností, postupů a návyků pro řešení konkrétní situace.
 • Zvýšení připravenosti organizace na řešení výjimečných či krizových situací.
 • Posílení jména organizace a její konkurenceschopnosti na trhu.
Mám zájem Reference
DSCN3055

Komplexní zajištění veškerých příprav, vlastního průběhu a vyhodnocení cvičení

Propracovaná a ověřená metodika

Podpora a realizace cvičení je poskytována jako komplexní služba, která se skládá z organizačního, personálního a technického zajištění při jeho průběhu. Služba je nasazena rychle a nic není potřeba instalovat ani nakupovat. Veškeré činnosti spojené s podporou cvičení zabezpečuje dodavatel.

Služba k danému cvičení se skládá především z následujících aktivit:
 • Analýza potřeb a sběr informací.
 • Přehledné a strukturované zpracování scénáře v aplikaci PRACTIS.
 • Příprava potřebné technické infrastruktury.
 • Organizační zajištění přípravy a vlastního provedení.
 • Systémová podpora řízení průběhu pomocí aplikace PRACTIS.
 • Technická asistence účastníkům.
 • Vizualizace společného obrazu situace v aplikaci SITUNET.
 • Zajištění audiovizuálního záznamu z průběhu.
 • Zajištění komunikace s veřejností a medii.
 • Personální zajištění role rozhodčích a hodnotitelů.
 • Spolupráce na celkovém vyhodnocení.
 • Zpracování interaktivního multimediálního výstupu.
golf_povodeň2

Cvičení přizpůsobíme konkrétním podmínkám Vaší organizace

Zpracujeme cvičení pro Vaši konkrétní situaci

Například pro nácvik:
 • Procesů zajišťujících činnost organizace.
 • Evakuace při požáru a jiném nebezpečí.
 • Ochrany osob, majetku či informací při mimořádných událostech.
 • Řešení při vzniku povodně, rozsáhlého výpadku elektřiny, dopravní havárie, kybernetického útoku a dalších s cílem zachovat kontinuitu činnosti a minimalizovat škody.
Služba je určená zejména pro:
 • Státní správu a samosprávu
 • Podniky s rizikovým provozem
 • Logistické podniky
 • Finanční instituce
 • Letiště a dopravce
 • Složky integrovaného záchranného systému
 • Výrobní podniky
 • Vzdělávací instituce
screen14_postupna_obnova_dodavek_tepla_a_vody1_0

Kde jsme pomáhali

BLACKOUT 2014 – cvičení orgánů krizového řízení, složek IZS a dalších subjektů na území hl. m. Prahy, kde byly využity naše znalosti, dovednosti a prostředky informační podpory cvičení

Předmětem Cvičení BLACKOUT 2014 byla simulace rozsáhlého výpadku dodávek elektrické energie na celém území hl. m. Prahy, s cílem ověřit reakci a akceschopnost orgánů krizového řízení, složek IZS a dalších subjektů vybrané infrastruktury na území metropole. Zároveň mělo cvičení ověřit soběstačnost města z hlediska zásobování dodávkami pro zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva (elektrickou energií, teplem, pitnou vodou apod.) v případě vzniku blackoutu na celém teritoriu hl. m. Prahy.

logo-blackout

 

Při Cvičení BLACKOUT 2014 jsme zajišťovali:
 • Digitalizaci scénáře ve strukturované a přehledné podobě pro potřeby zobrazení.
 • Vizualizaci scén a situací, které nastaly v průběhu cvičení.
 • Správu veškeré dokumentace související se cvičením.
 • Podporu řízení cvičení.
 • Hromadné vyrozumění účastníků cvičení prostřednictvím SMS zpráv.
 • Technickou asistenci všem účastníkům cvičení.
 • Celkový záznam z průběhu cvičení.
 • Součinnost při vyhodnocení a stanovení závěrů cvičení.
 • Zpracování multimediálního integrovaného dokumentu z průběhu celého cvičení.

Kontaktní formulář


Kontakt

+420 222 268 738 +420 261 710 561-2