Zákaznická podpora search   EN  

Helpdesk login


cat

O nás


Poslat dotaz

Historie

Společnost T-SOFT a.s., dříve s.r.o., byla založena v roce 1991. Základ společnosti tvořilo patnáct vývojových pracovníků IT divize tehdejšího Výzkumného ústavu Tesla VÚST A. S. Popova v Praze. Na začátku své existence společnost současně spoluzakládala českou pobočku americké společnosti UNISYS.

Základními pilíři obchodu se staly společné zakázky se společností UNISYS pro CSA a bankovní domy (systém SWIFT). Hlavní rozvoj společnosti pak začal se zakázkami pro Český Telecom, Armádu ČR a Ministerstvo financí. Řadu let byl T-SOFT generálním dodavatelem Hlavního úřadu civilní ochrany České republiky, kde vytvořil stabilní systémový základ informačního systému krizového řízení.

V roce 1993 T-SOFT vyvinul a realizoval rozsáhlý projekt NORED, jehož cílem bylo vybudování havarijně-ekologického centra v Severočeském regionu. Softwarové řešení bylo založeno na systému MAPPER společnosti UNISYS a doplněno vazbou na švédský modelovací systém Indic Airviro.

Zadavatelem dalšího projektu PRAMIS (Pražský monitorovací a informační systém) byl v roce 1994 Magistrát hl. m. Prahy. Cílem bylo zlepšení životního prostředí v Praze propojením existujících zdrojů informací o životním prostředí do informačního systému.

V polovině devadesátých let společnost T-SOFT do svého portfolia zařadila služby a produkty spojené se systémovým řešením bezpečnosti informačních systémů, od analýzy rizik a vypracování bezpečnostní politiky podle norem a platné legislativy až po realizaci jednotlivých bezpečnostních prvků, včetně zabezpečení pomocí čipových karet. Společnost T-SOFT byla vždy velmi silná ve vývoji speciálních systémů na zakázku, zejména pak tzv. systémů kritického nasazení (mission-critical).

V roce 1998 byl pro Správu státních hmotných rezerv (SSHR) vyvinut systém ARGIS, nástroj pro informační podporu orgánů krizového řízení na všech úrovních veřejné správy. V roce 1999, v souvislosti s problémem Y2K, vznikl pro zabezpečení kontinuity přechodu státní infrastruktury na rok 2000 systém MONIS.

Ještě před vstupem do Evropské unie se T-SOFT začal angažovat v mezinárodních aktivitách, zaměřených na krizové řízení a ochranu kritické infrastruktury. Společně s mezinárodním konsorciem se podařilo realizovat v 6. rámcovém programu 1ST projekt informační podpory krizového řízení MEDSI.

Od roku 2000 se T-SOFT profiluje v oblasti velkých integračních projektů a vývoje informačních systémů na zakázku. Mezi tyto projekty lze jednoznačně počítat IS NBÚ, který svým charakterem patří mezi nejcitlivější informační systémy z hlediska bezpečnosti informací.

Od roku 2004 jsme se podíleli na výzkumném projektu 1H-PK2/35 „Ověření modelu šíření a účinku ohrožujících událostí“ (SPREAD), který měl za cíl ověřit model šíření prachových částic, resp. aerosolu, jako nosičů toxických, radioaktivních či biologických informací.

Taktéž jsme se podíleli na řešení výzkumného projektu 2A-1TP1/065 podpořeného z programu MPO „Trvalá prosperita“, v rámci kterého byl realizován pilotní projekt ochrany proti blackoutu RESPO.

V roce 2009 se k nejvýznamnějším projektům přidal systém krizového řízení Slovenské republiky a krizový systém Lotyšské republiky. V oblasti systémové integrace se dařilo budovat a rozvíjet rozsáhlé projekty Ministerstva zemědělství, a to zejména v oblasti zajištění dotací z EU v rámci systému Cross-Compliance, na kterých se pracovalo v následujících dvou letech. V oblasti školství jsme v rámci státních maturit uvedli do provozu systém CERTIS.

Od roku 2010 bylo realizováno mnoho dílčích projektů, směřujících k rozšiřování a vytváření aplikací v rámci portálu eAGRI. Během let 2010 a 2011 probíhalo mnoho rozvojových činností v rámci systému DMS a v roce 2011 bylo realizováno mimo jiné i propojení se základním registrem MZe – LPIS (registr půdy).

V roce 2011 proběhlo začlenění do portálu a komunikačního prostředí MZe informačního systému Národních dotací, implementace elektronického podání v rámci Portálu farmáře, vytvoření nástroje aktivního řízení a kontroly vytížení a odezvy aplikací atd.

Poslat dotaz: